logo nowaglicja
Kontaktlogo facebook
Strona główna

Warunki udzielania wsparcia

Projekty PS WPR na lata 2023-2027

Wybór i ocena operacji lub grantobiorców przez LGD jest dokonywana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność.

Operacje realizowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 muszą spełniać warunki przyznania i wypłaty pomocy, o których mowa w wytycznych podstawowych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie pomocy finansowej w ramach PS WPR na lata 2023-2027 oraz wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej  w ramach PS WPR dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) - komponent Wdrażanie LSR.

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, możliwe do wsparcia ze środków PS WPR są następujące zakresy:

Podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej

Wsparcie w ramach powyższego zakresu skierowane jest do osób fizycznych zamieszkałych na obszarze objętym LSR, które nie prowadzą działalności gospodarczej na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców ale chcą taką działalność rozpocząć.

Więcej informacji TUTAJ

Rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej

Wsparcie w ramach powyższego zakresu skierowane jest do osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców w celu rozwinięcia prowadzonej działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR.

Więcej informacji TUTAJ

Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej oraz poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności

Wsparcie w ramach powyższego zakresu skierowane jest do Jednostek sektora finansów publicznych lub organizacji pozarządowych w celu zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej.

Więcej informacji TUTAJ

Ochrona dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego polskiej wsi w ramach projektów grantowych

Wsparcie w ramach powyższego zakresu udzielane jest przez LGD w ramach projektu grantowego. 
O powierzenie grantu na  realizację zadań objętych projektem grantowym, mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz osoby prawne, w szczególności organizacje pozarządowe oraz związki wyznaniowe z obszaru objętego LSR.

Zasady kwalifikowalności kosztów w ramach PS WPR na lata 2023-2027