logo nowaglicja
Kontaktlogo facebook
Strona główna

Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja z siedzibą przy ul. Mickiewicza 90, 38-213 Kołaczyce.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 4. Wypełnienia przez Administratora wymogów obowiązujących przepisów prawa -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 6. realizacji zawartych umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO;
 7. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na warunkach określonych w art. 7 RODO;
 8. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, podanie danych osobowych jest:
 9. wymogiem ustawowym, między innymi w przypadku realizacji celu wskazanego w pkt 3 lit. a);
 10. dobrowolne w przypadku realizacji celu wskazanego w pkt 3 lit. b);
 11. warunkiem zawarcia i realizacji umowy w przypadku realizacji celu wskazanego w pkt 3 lit. c);
 12. dobrowolnym, konkretnym, świadomym, jednoznacznym okazaniem woli w przypadku udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W przypadku gdy będziemy przetwarzać dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody dane będą przetwarzane do momentu: realizacji celu, terminu wskazanego w zgodzie lub wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie umów powierzenia danych osobowych itp.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.
 3. Przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,

Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.