logo nowaglicja
Kontaktlogo facebook

Czym jest Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ?

Stowarzyszenie jest partnerstwem terytorialnym, obejmującym swym działaniem obszar siedmiu gmin powiatu jasielskiego tj. gmina Dębowiec, Jasło, Krempna, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski oraz Tarnowiec. LGD zrzesza przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego, społecznego, w tym mieszkańców obszaru objętego strategią rozwoju. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kołaczyce.

Podstawą prawną funkcjonowania Stowarzyszenia jest m.in. Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. z 2023 r. poz. 332), Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261 t.j.), Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2022 r. poz. 943 z późn. zm.), Ustawa z dnia 8 lutego 2023 o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. z 2023 r. poz. 412), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021 r., str. 21, z późn. zm.).

Kiedy i jak powstała LGD Nowa Galicja ?

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja powstało w wyniku wspólnego działania środowisk z trzech gmin powiatu jasielskiego: Gminy Kołaczyce, Tarnowiec oraz Jasło. Spotkanie Założycielskie odbyło się w dniu 26.01.2008 r. W Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 03.04.2008 r. pod numerem 0000302907. W czerwcu 2008 roku do Stowarzyszenia przystąpiły Gminy Dębowiec i Osiek Jasielski. Na Walnym Zebraniu Członków w dniu 26.06.2008 r. zmieniono Statut wpisując obszar działania Stowarzyszenia poszerzony o dwie ww. gminy. Zmiana ta została zarejestrowana w KRS w dniu 04.08.2008 r. W maju 2015 r. do Stowarzyszenia przystąpiły kolejne dwie gminy powiatu jasielskiego: Gmina Nowy Żmigród i Krempna. Zapis związany z poszerzeniem obszaru działania LGD został wprowadzony w Statucie w dniu 26.11.2015 r., a następnie zmiana ta została zarejestrowana w KRS w dniu 14.04.2016 r.

Jaki jest cel działalności LGD  ?

Główne cele i kierunki rozwoju zostały określone w Statucie Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności poprzez:

  • Opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
  • Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR,
  • Upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
  • Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD,
  • Promocję obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
  • Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,
  • Pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania działalności LGD,
  • Inicjowanie działań na rzecz aktywnego włączenia społecznego.

Jaki jest obszar działania LGD ?

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zajmuje obszar spójny terytorialnie o powierzchni 671 km2, co stanowi 80,7 % obszaru powiatu jasielskiego położonego w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego. Teren Lokalnej Grupy Działania zamieszkuje 58 257 osób (stan na 31.12.2021 r.), gęstość zaludnienia wynosi 86,8 osób na 1 km2. Do gmin członkowskich LGD należy 7 jednostek samorządów terytorialnych: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Tarnowiec.

Mapa obszaru LGD

Mapa obszaru LGD 2.png