logo nowaglicja
Kontaktlogo facebook
Strona główna

Organy LGD

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja można wyróżnić cztery podstawowe ograny:

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia, jego organizacje wewnętrzną i tryb obrad szczegółowo reguluje Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. W posiedzeniach Walnego Zebrania Członków w miarę możliwości uczestniczą wszyscy członkowie Stowarzyszenia, których liczba na dzień 04.05.2023 r. wynosi 57, z czego 19 członków to osoby prawne reprezentowane przez swoich przedstawicieli, a 38 to osoby fizyczne. Członkowie reprezentują wszystkie siedem gmin, a także każdy z trzech sektorów: publiczny, gospodarczy i społeczny.

Do głównych kompetencji WZC należą m.in.:

 • Uchwalanie kierunków działania LGD,
 • Ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • Wybór i odwoływanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • Udzielanie absolutorium Zarządowi,
 • Uchwalanie Statutu i jego zmiany,
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia LGD do innych organizacji,
 • Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia LGD,
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • Uchwalanie regulaminu WZC, Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • Ustalanie wysokości składek członkowskich na wniosek Zarządu,
 • Uchwalanie LSR, załączników do LSR oraz kryteriów wyboru operacji opracowanych przez Zarząd oraz podejmowanie uchwał zmieniających LSR w całości lub w części spraw, które nie są objęte kompetencją Zarządu.

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja jest organem wykonawczo-zarządzającym, składa się z Prezesa i dwóch Wiceprezesów wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat. Organizacje wewnętrzną, jak i tryb pracy Zarządu Stowarzyszenia szczegółowo reguluje Regulamin Zarządu Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

 • Prezes – Małgorzata Salacha
 • Wiceprezes – Małgorzata Dubiel
 • Wiceprezes – Kazimierz Miśkowicz

Do głównych kompetencji Zarządu Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja można zaliczyć:

 • Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 • Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • Powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,
 • Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
 • Ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
 • Opracowywanie LSR i załączników do LSR, oraz innych wymaganych przepisami PROW dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR, wprowadzanie i zatwierdzanie zmian w LSR w zakresie wynikającym z wezwań Urzędu Marszałkowskiego, zmian w obowiązujących przepisach prawa,
 • Przygotowywanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW,
 • Realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW, w tym uchwalanie procedur wyboru operacji, regulaminu naboru wniosków, ogłaszanie konkursów na projekty, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach LSR,
 • Opracowanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,
 • Wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach PROW,
 • Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia.

Rada

Stowarzyszenie zgodnie z § 16 ust. 6 pkt 2 i 3 Statutu wybrało 13 członków Rady na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków nr I/8/2023 z dnia 04.04.2023 r. Rada składa się z przedstawicieli trzech lokalnych grup interesu sektorów tj. społecznego, gospodarczego oraz publicznego. Sześciu członów Rady reprezentuje grupę interesu sektora publicznego, pięciu reprezentuje grupę interesu sektora gospodarczego oraz dwoje grupę interesu sektora społecznego. Skład Rady zapewnia, że żadna pojedyncza grupa interesu[1] nie kontroluje procesu podejmowania decyzji tzn. nie posiada więcej niż 50% praw głosu w jej podejmowaniu. Skład Rady ze względu na procentowy udział poszczególnych grup interesu, przedstawia poniższy Rysunek.

[1] Grupa interesu - jest to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści.

Skład Rady ze względu na pełnione funkcje, przynależność terytorialną oraz reprezentowane grupy interesu.

Lp.Imię i NazwiskoFunkcjaGrupa interesuGmina
1Anna KosiekCzłonekGospodarczaDębowiec
2Grzegorz BachtaCzłonekGospodarczaJasło
3Bogusław MajewskiCzłonekGospodarczaJasło
4Zofia BembenCzłonekSpołecznaJasło
5Andrzej MaziarzCzłonekPublicznaKołaczyce
6Grażyna ŻygłowiczCzłonekPublicznaKołaczyce
7Grzegorz BaraPrzewodniczącyPublicznaNowy Żmigród
8Maria AdamskaCzłonekPublicznaNowy Żmigród
9Stanisław KmiecikCzłonekGospodarczaOsiek Jasielski
10Małgorzata JakubowskaCzłonekSpołecznaJasło
11Katarzyna PiskorzCzłonekPublicznaTarnowiec
12Andrzej KuszCzłonekGospodarczaTarnowiec
13Marcin BolekZa-ca PrzewodniczącegoPublicznaDębowiec

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, powołanym do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem Statutu przez członków oraz kontroli działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. Organizację pracy i tryb obrad szczegółowo reguluje Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków LGD na okres 4 lat i składa się z trzech członków.

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Jan Kutyna
 • Grażyna Berkowicz
 • Wiesław Rogowski

Do głównych kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • Kontrola przestrzegania Statutu przez członków Stowarzyszenia,
 • Kontrola bieżącej pracy LGD,
 • Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
 • Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
 • Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe LGD zgodnie z przepisami o rachunkowości.