logo nowaglicja
Kontaktlogo facebook
Strona główna

LSR na lata 2023-2027

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na lata 2023-2027

logotypy-pasek-2023-2027-iteracja-2-2048x247.jpg

LSR na lata 2023-2027 została opracowana przy pomocy kilku wybranych partycypacyjnych metod tworzenia LSR. Przy jej tworzeniu wykorzystano ewaluację końcową LSR na lata 2014-2020, przeprowadzone badanie ankietowe, konsultacje społeczne, konsultacje indywidualne oraz e-konsultacje. Strategia na lata 2023-2027 jest strategią wielofunduszową, zakłada wykorzystanie dwóch funduszy/programów tj. Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Dokument strategiczny został przyjęty przez Walne Zebranie Członków w dniu 31 maja 2023 roku, z kolei wniosek o jego wybór został złożony w dniu 06 czerwca 2023 r. do Samorządu Województwa Podkarpackiego, który jest instytucją zarządzającą w stosunku do LGD. Finalnie LGD zawarło umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w dniu 09 stycznia 2024 r.

LSR na lata 2023-2027 zakłada realizację 3 podstawowych celów:

  1. Rozwój gospodarki na w oparciu o inteligentne specjalizację oraz zapotrzebowanie społeczne - Cel ten koncentruje się na realizacji przedsięwzięć polegających na podejmowaniu i rozwijaniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Źródłem finansowania celu jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PS WPR. Cel ten jest ukierunkowany na obszar tematyczny związany z innowacją oraz zgłaszanym zapotrzebowaniem społecznym.
  2. Rozwój małej infrastruktury, ochrona dziedzictwa lokalnego oraz poprawa dostępu do usług dla społeczności lokalnej - Cel koncentruje się na realizacji przedsięwzięć polegających na poprawie dostępu do małej infrastruktury publicznej oraz usług dla lokalnej społeczności, zachowaniu dziedzictwa lokalnego. Źródłem finansowania celu jest EFRROW w ramach PS WPR. Cel ukierunkowany jest na dwa obszary tematyczne tj. poprawę dostępu do infrastruktury publicznej, w tym turystyczno-rekreacyjnej lub służącej poprawie dostępu do usług dla społeczności lokalnej oraz zachowaniu dziedzictwa lokalnego.
  3. Inicjowanie działań na rzecz aktywnego włączenia społecznego - Cel koncentruje się na zagadnieniach związanych ze sferą społeczną, a w szczególności na rozwiązywaniu problemów społecznych związanych z edukację, usługami społecznymi oraz integracją społeczną. Źródłem finansowania celu jest EFS+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Struktura celów i przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji przedstawia się następująco:

Struktura celów i przedsięwzięć.png