logo nowaglicja
Kontaktlogo facebook
Strona główna

Wdrażane rodzaje operacji

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w ramach Strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 w ramach komponentu wdrażania LSR do realizacji przewidziało następujące przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD

Przedsięwzięcie polega na wdrażaniu operacji polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia LSR[1]. Przedsięwzięcie skierowane jest do osób fizycznych zamieszkałych na obszarze LSR, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W ramach podejmowania działalności gospodarczej można uzyskać dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia przewidziano w budżecie LSR kwotę w wysokości 791 915,22 €.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD

Przedsięwzięcie polega na wdrażaniu operacji polegających na rozwijaniu działalności gospodarczej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia LSR. Przedsięwzięcie skierowane jest do osób fizycznych oraz prawnych, które prowadzą działalność gospodarczą oraz posiadają odział lub siedzibę na obszarze działania LGD. W ramach rozwijania działalności gospodarczej można uzyskać pomoc do wysokości 500 000,00 zł, pomoc wypłacana jest w postaci refundacji części poniesionych kosztów, nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych. Na realizację przedsięwzięcia przewidziano w budżecie LSR kwotę w wysokości 416 691,33 €.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej

Przedsięwzięcie polega na wdrażaniu operacji polegających na rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz polegających na budowie lub przebudowie publicznych dróg gminnych lub powiatowych (...), określonych w § 2 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia LSR. Przedsięwzięcie skierowane jest głównie do jednostek sektora finansów publicznych. Wysokość wsparcia jaki i intensywność pomocy zależy od rodzaju wnioskodawcy. Na realizację przedsięwzięcia przewidziano w budżecie LSR kwotę w wysokości 1 151 594,67 €.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Przedsięwzięcie 2.2.1 Zachowanie oraz promocja dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie polega na realizacji projektów grantowych, mających na celu Zachowanie oraz promocję dziedzictwa lokalnego, której beneficjentem jest LGD. Na podstawie projektu grantowego, LGD udziela pomocy finansowej podmiotom ubiegającym się o powierzenie grantu (Grantobiorcom). Wszystkie granty wybrane do realizacji w ramach projektu grantowego muszą służyć osiągnięciu jego celu. Głównym odbiorcom przedsięwzięcia są organizacje pozarządowe działające na obszarze LGD. Pomoc jest przyznawana w postaci grantów, których wartość wynosi od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł. Intensywność pomocy zależy od rodzaju wnioskodawcy. Na realizację przedsięwzięcia przewidziano w budżecie LSR kwotę w wysokości 84 798,78 €.

Szczegółowe informację znajdują się tutaj.

[1] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm.).