logo nowaglicja
Kontaktlogo facebook
Strona główna

Wsparcie przygotowawcze

Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu wdrażania LSR

Do budowy LSR, Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, utworzy specjalny zespół roboczy złożony z pracowników Biura LGD , członków Zarządu, członków Rady oraz być może podmiotu zewnętrznego (np. eksperta). Zespół odpowiedzialny będzie za koordynację prac nad LSR oraz zaangażowanie lokalnej społeczności w proces jej stworzenia, w szczególności poprzez:

Badania ankietowe

W ramach metody Stowarzyszenie przeprowadzi szereg badań ankietowych, skierowanych m.in do mieszkańców obszaru LSR, Beneficjentów LGD, gmin członkowskich LGD. Ankiety mogą być wypełniane w formie elektronicznej (np. formularze GOOGLE) bądź w formie tradycyjnej.
Głównym celem badań ankietowych jest identyfikacja potrzeb mieszkańców, potencjalnych beneficjentów, gmin członkowskich, potrzeb rozwojowych oraz potencjału danego obszaru. Zebranie danych pozwoli na wypracowanie głównych kierunków działań czy też celów LSR na lata 2023-2027, które w konkretny sposób mogą być ukierunkowane m.in. na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne czy też partnerstwo w realizacji LSR. Wykonanie badań ankietowych w jak najszerszym i zróżnicowanym gronie odbiorców jest konieczne w procesie przygotowania LSR i planuje się je przeprowadzić w miesiącach czerwiec-lipiec 2022 r. Zebrane dane zostaną przedstawione w formie syntetycznej np. raportu.

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie w ramach procesu przygotowania LSR zorganizuje w każdej gminie członkowskiej konsultacje społeczne dot. kształtu przyszłej LSR. Spotkania zostaną zorganizowane w lokalach udostępnionych przez gminy członkowskie, potencjalny termin spotkań to czerwiec-wrzesień 2022 r. Podczas spotkań konsultacyjnych zostaną przedstawione propozycje celów oraz przedsięwzięć przyszłej strategii rozwoju, które wynikają z przeprowadzonych badań ankietowych oraz są możliwe do realizacji w kontekście obowiązujących przepisów. Z szerszego grona zaproponowanych rozwiązań zostanie wybranych kilka kluczowych zagadnień. Pozwoli to w większym stopniu ukierunkować oraz usystematyzować główne założenia LSR tj. cele, przedsięwzięcia oraz podział ograniczonych środków finansowych między nimi.

Konsultacje indywidualne oraz e-konsultacje

W ramach powyższych metod, na stronie internetowej Stowarzyszenia zostanie udostępniona LSR na lata 2023-2027 w różnych etapach jej rozwoju aż do jej finalnego kształtu, który zostanie złożony wraz z wnioskiem o jej wybór. Uwagi do poszczególnych wersji LSR będą mogły być przekazywane w zróżnicowany sposób np. konsultacje indywidualne w Biurze Stowarzyszenia, formularz online czy też za pośrednictwem poczty elektronicznej. Konsultowanie poszczególnych wersji rozwojowych LSR pozwoli na jej lepsze wpasowanie w potrzeby lokalnej społeczności oraz pozwoli na przygotowanie dokumentu o lepszej jakości. Konsultacje powinny nastąpić po zakończeniu spotkań w gminach członkowskich oraz trwać do zakończenia procesu tworzenia LSR tj. potencjalnie listopad 2022 r.

Harmonogram konsultacji społecznych

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza mieszkańców gmin: Dębowiec, Jasło, Krempna, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski oraz Tarnowiec do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027.

Spotkania konsultacyjne będą przeprowadzone w celu uzyskania informacji o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców, co pozwoli określić kierunki wsparcia, tj. cele, przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju oraz założenia rozwoju naszego terenu.

Lp.GminaTermin spotkaniaMiejsce spotkania
1Krempna19.07.2022 r., godz. 11:00Krempna, Sala widowiskowa przy Urzędzie Gminy
2Nowy Żmigród19.07.2022 r., godz. 14:00Nowy Żmigród, Sala GOK
3Osiek Jasielski20.07.2022 r., godz. 11:00Osiek Jasielski, Sala GOK
4Dębowiec20.07.2022 r., godz. 14:00Dębowiec, Sala widowiskowa Urzędu Gminy
5Jasło (gmina wiejska)21.07.2022 r., godz. 11:00Wolica Dom Ludowy
6Tarnowiec21.07.2022 r., godz. 14:00Sala GOK
7Kołaczyce22.07.2022 r., godz. 11:00Sala bankietowa GOK

Program konsultacji społecznych:

  1. Nowa Strategia LGD – zakres, tematyka, czas realizacji;
  2. Harmonogram prac przy LSR LGD Nowa Galicja;
  3. Partycypacja społeczna – ankiety, spotkania warsztatowe, informacje w Internecie, konsultacje społeczne;
  4. Omówienie ankiet/wyników ankiet informacyjnych;
  5. Analiza potrzeb i potencjału obszaru LGD;
  6. Główne wyzwania w obrębie kluczowych obszarów rozwoju LGD – dyskusja;

Spotkania konsultacyjne skierowane są m.in. do: lokalnych liderów, przedstawicieli JST, szkół, ośrodków kultury, GOPS, KGW, OSP, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, rolników, osób bezrobotnych oraz zainteresowanych pozyskiwaniem środków w nowej perspektywie finansowej 2023-2027.