Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja jest organem wykonawczo-zarządzającym, składa się z Prezesa i dwóch Wiceprezesów wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat. Organizacje wewnętrzną, jak i tryb pracy Zarządu Stowarzyszenia szczegółowo reguluje Regulamin Zarządu Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

 • Prezes – Małgorzata Salacha
 • Wiceprezes – Małgorzata Dubiel
 • Wiceprezes – Kazimierz Miśkowicz

Do głównych kompetencji Zarządu Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja można zaliczyć:

 • Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 • Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • Powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,
 • Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
 • Ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
 • Opracowywanie LSR i załączników do LSR, oraz innych wymaganych przepisami PROW dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR, wprowadzanie i zatwierdzanie zmian w LSR w zakresie wynikającym z wezwań Urzędu Marszałkowskiego, zmian w obowiązujących przepisach prawa,
 • Przygotowywanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW,
 • Realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW, w tym uchwalanie procedur wyboru operacji, regulaminu naboru wniosków, ogłaszanie konkursów na projekty, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach LSR,
 • Opracowanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,
 • Wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach PROW,
 • Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia.
Drukuj stronę