Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia, jego organizacje wewnętrzną i tryb obrad szczegółowo reguluje Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. W posiedzeniach Walnego Zebrania Członków w miarę możliwości uczestniczą wszyscy członkowie Stowarzyszenia, których liczba na dzień 01.07.2016 r. wynosi 57, z czego 17 członków to osoby prawne reprezentowane przez swoich przedstawicieli, a 40 to osoby fizyczne. Członkowie reprezentują wszystkie siedem gmin, a także każdy z trzech sektorów: publiczny, gospodarczy i społeczny, w tym mieszkańców.

W poniższej tabeli przedstawiamy strukturę członków LGD ze względu na przynależność terytorialną (gminy) i procentowy udział reprezentowanych sektorów:

Struktura członków LGD
Przynależność terytorialna (gminy) członków LGD wyrażona w liczbie Procentowy udział reprezentowanych sektorów
Dębowiec Jasło Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Tarnowiec Publiczny Gospodarczy Społeczny w tym mieszkańcy
9 8 10 6 8 8 8 16 % 14 % 70 % 54 %

 

Do głównych kompetencji WZC należą m.in.:

 • Uchwalanie kierunków działania LGD,
 • Ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • Wybór i odwoływanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • Udzielanie absolutorium Zarządowi,
 • Uchwalanie Statutu i jego zmiany,
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia LGD do innych organizacji,
 • Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia LGD,
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • Uchwalanie regulaminu WZC, Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • Ustalanie wysokości składek członkowskich na wniosek Zarządu,
 • Uchwalanie LSR, załączników do LSR oraz kryteriów wyboru operacji opracowanych przez Zarząd oraz podejmowanie uchwał zmieniających LSR w całości lub w części spraw, które nie są objęte kompetencją Zarządu.

 

Drukuj stronę