Rada

Rada Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja powoływana jest przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat. W skład rady wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: gospodarczego, publicznego i społecznego, w tym mieszkańcy. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). W podejmowaniu decyzji w tym zakresie,  ani władza publiczna, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu. Organizację wewnętrzną oraz tryb obrad Rady szczegółowo reguluje Regulamin Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Załączniki

Regulamin Rady

SKŁAD RADY ZE WZGLĘDU NA PEŁNIONE FUNKCJE, PRZYNALEŻNOŚĆ TERYTORIALNĄ ORAZ REPREZENTOWANE SEKTORY

Lp.
Imię i Nazwisko
Funkcja
Sektor
Gmina
1
Anna Kosiek
Członek
Społeczny (mieszkaniec)
Dębowiec
2
Mieczysław Czechowicz
Członek
Społeczny
Dębowiec
3
Stanisław Pankiewicz
Przewodniczący
Publiczny
Jasło
4
Bogusław Majewski
Członek
Gospodarczy
Jasło
5
Marek Godlewski
Członek
Społeczny
Jasło
6
Zofia Bemben
Członek
Społeczny (mieszkaniec)
Jasło
7
Andrzej Maziarz
Członek
Społeczny
Kołaczyce
8
Grażyna Żygłowicz
Członek
Społeczny (mieszkaniec)
Kołaczyce
9
Zdzisław Kłosowski
Członek
Społeczny
Krempna
10
Grzegorz Bara
Za-ca Przewodniczącego
Publiczny
Nowy Żmigród
11
Maria Adamska
Członek
Społeczny
Nowy Żmigród
12
Stanisław Kmiecik
Członek
Gospodarczy
Osiek Jasielski
13
Danuta Zięba
Członek
Gospodarczy
Osiek Jasielski
14
Katarzyna Piskorz
Członek
Społeczny
Tarnowiec
15
Małgorzta Pękala
Członek
Gospodarczy
Tarnowiec
Drukuj stronę