Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, powołanym do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem Statutu przez członków oraz kontroli działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. Organizację pracy i tryb obrad szczegółowo reguluje Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków LGD na okres 4 lat i składa się z trzech członków.

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Jan Kutyna
  • Grażyna Berkowicz
  • Wiesław Rogowski

Do głównych kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  • Kontrola przestrzegania Statutu przez członków Stowarzyszenia,
  • Kontrola bieżącej pracy LGD,
  • Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
  • Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
  • Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe LGD zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Drukuj stronę