O Nas

Czym jest Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ?

Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, prawa krajowego. Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, tworzonym oddolnie z udziałem lokalnej społeczności, złożonym z przedstawicieli sektora gospodarczego, publicznego oraz społecznego. Lokalna Grupa Działania działa na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w oparciu o podejście LEADER.

Kiedy i jak powstała LGD Nowa Galicja ?

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja powstało w wyniku wspólnego działania środowisk z trzech gmin powiatu jasielskiego: Gminy Kołaczyce, Tarnowiec oraz Jasło. Spotkanie Założycielskie odbyło się w dniu 26.01.2008 r. W Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 03.04.2008 r. pod numerem 0000302907. W czerwcu 2008 roku do Stowarzyszenia przystąpiły Gminy Dębowiec i Osiek Jasielski. Na Walnym Zebraniu Członków w dniu 26.06.2008 r. zmieniono Statut wpisując obszar działania Stowarzyszenia poszerzony o dwie ww. gminy. Zmiana ta została zarejestrowana w KRS w dniu 04.08.2008 r. W maju 2015 r. do Stowarzyszenia przystąpiły kolejne dwie gminy powiatu jasielskiego: Gmina Nowy Żmigród i Krempna. Zapis związany z poszerzeniem obszaru działania LGD został wprowadzony w Statucie w dniu 26.11.2015 r., a następnie zmiana ta została zarejestrowana w KRS w dniu 14.04.2016 r.

Jaki jest cel działalności LGD  ?

Główne cele i kierunki rozwoju zostały określone w Statucie Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja oraz Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności poprzez:

  • Opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
  • Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR,
  • Upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
  • Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD,
  • Promocję obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
  • Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,
  • Pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania działalności LGD,

Jaki jest obszar działania LGD ?

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zajmuje obszar spójny terytorialnie o powierzchni 671 km2, co stanowi 80,7 % obszaru powiatu jasielskiego położonego w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego. Teren Lokalnej Grupy Działania zamieszkuje 60 049 osób (stan na 31.12.2013 r.), gęstość zaludnienia wynosi 89,5 osób na 1 km2. Do gmin członkowskich LGD należy 7 jednostek samorządów terytorialnych: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Tarnowiec.

Mapa obszaru LGD

Kolorem zielonym zaznaczono obszar objęty Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

mapa lgd

Drukuj stronę