Członkowie LGD

Zasady członkostwa w Stowarzyszeniu pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

1. Osoba fizyczna, która:

 • Spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi piśmie deklarację takiego działania,
 • Przedstawi rekomendację szerszych grup społecznych, w tym niesformalizowanych np. koła gospodyń, zespołów ludowych itp. rekomendacja nie jest wymagana w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Złoży deklarację członkowską.

2. Osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą:

 • Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia LGD,
 • Deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,
 • Wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu LGD.

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu:

1. Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia LGD.

2. Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu członka w przypadku:

 • Prowadzenia przez członka działalności niezgodnej ze Statutem,
 • Nie realizowania uchwał władz LGD,
 • Pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

Obowiązki członka Stowarzyszenia:

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia LGD jest obowiązany:

 • Propagować cel Stowarzyszenia LGD i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
 • Przestrzegać postanowień Statutu,
 • Opłacać składki członkowskie,
 • Brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia LGD ma prawo:

 • Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia LGD,
 • Składać Zarządowi Stowarzyszenia LGD wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia LGD,
 • Brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie LGD przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
 • Wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie LGD imprezy kulturalne.

Utrata członkostwa.

1. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia LGD następuje wskutek:

 • Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji – w przypadku osoby fizycznej,
 • Złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu ze Stowarzyszenia LGD,
 • Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia,
 • Śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej,
 • Utraty zdolności do czynności prawnych.

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi LGD przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Członkowie Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Lp.
Imię i Nazwisko
Sektor
Podmiot
1
Zbigniew Staniszewski
Publiczny
Gmina Debowiec
2
Anna Kosiek
Społeczny
Osoba fizyczna
3
Kazimierz Dąbrowski
Społeczny
Osoba fizyczna
4
Mieczysław Czechowicz
Społeczny
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Cieklinie
5
Zofia Gumienna
Społeczny
Osoba fizyczna
6
Małgorzta Myśliwiec
Społeczny
Osoba fizyczna
7
Elżbieta Lepak
Społeczny
Osoba fizyczna
8
Mirosława Ślusarczyk
Społeczny
Osoba fizyczna
9
Stanisław Pankiewicz
Publiczny
Gmina Jasło
10
Małgorzta Dubiel
Społeczny
Osoba fizyczna
11
Adam Rozmus
Społeczny
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Szebniach
12
Zofia Bemben
Społeczny
Osoba fizyczna
13
Marek Godlewski
Społeczny
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Sparta Osobnica
14
Krzysztof Myśliwiec
Społeczny
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy
15
Bogusław Majewski
Gospodarczy
Osoba fizyczna
16
Małgorzta Jakubowska
Publiczny
Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu
17
Małgorzata Salacha
Społeczny
Osoba fizyczna
18
Jerzy Sypień
Publiczny
Gmina Kołaczyce
19
Grażyna Żygłowicz
Społeczny
Osoba fizyczna
20
Grażyna Berkowicz
Społeczny
Osoba fizyczna
21
Andrzej Maziarz
Społeczny
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczyczach
22
Anastazja Głogowska-Mikoś
Społeczny
Osoba fizyczna
23
Jan Kutyna
Społeczny
Osoba fizyczna
24
Marta Baran
Społeczny
Osoba fizyczna
25
Agnieszka Żygłowicz
Publiczny
Gminny Ośrodek Kultury w Kołacycach z/s w Bieździedzy
26
Mariusz Pykosz
Publiczny
Gmina Osiek Jasielski
27
Sylwia Twardzik
Społeczny
Osoba fizyczna
28
Danuta Zięba
Gospodarczy
Osoba fizyczna
29
Stanisław Kmiecik
Gospodarczy
Osoba fizyczna
30
Piotr Wojdacz
Społeczny
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Samoklęskach
31
Monika Mroczka
Społeczny
Osoba fizyczna
32
Kazimierz Wygonik
Społeczny
Osoba fizyczna
33
Grażyna Rak
Społeczny
Osoba fizyczna
34
Piotr Sikora
Społeczny
Osoba fizyczna
35
Bartłomiej Smyka
Społeczny
Osoba fizyczna
36
Bogusław Wójcik
Społeczny
Osoba fizyczna
37
Katarzyna Gądek-Smyka
Społeczny
Osoba fizyczna
38
Ewa Piekarska
Społeczny
Osoba fizyczna
39
Jan Czubik
Publiczny
Gmina Tarnowiec
40
Katarzyna Piskorz
Społeczny
Stowarzyszenie Oświatowe "Kraina Wiedzy" w Umieszczu
41
Małgorzata Pękala
Gospodarczy
Osoba fizyczna
42
Zdzisław Kłosowski
Społeczny
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myscowa
43
Jarosław Sochacki
Gospodarczy
Osoba fizyczna
44
Lidia Kuszwara
Społeczny
Osoba fizyczna
45
Maria Adamska
Społeczny
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród
46
Łukasz Baran
Gospodarczy
Osoba fizyczna
47
Wiesław Rogowski
Społeczny
Osoba fizyczna
48
Bożena Dziędzioł
Gospodarczy
Osoba fizyczna
49
Andrzej Piątkiewicz
Gospodarczy
Osoba fizyczna
50
Ryszard Majka
Społeczny
Osoba fizyczna
51
Jerzy Dębiec
Społeczny
Osoba fizyczna
52
Bernadeta Maciejczyk
Społeczny
Osoba fizyczna
53
Bożena Kogut-Janas
Społeczny
Osoba fizyczna
54
Kazimierz Miśkowicz
Publiczny
Gmina Krempna
55
Grzegorz Bara
Publiczny
Gmina Nowy Żmigród
56
Agata Marchewka
Społeczny
Osoba fizyczna
57
Edwarda Buczyńska
Społeczny
Osoba fizyczna
58
Tadeusz Sanicki
Społeczny
Stowarzyszenie Rozwoju na Rzecz Gminy Krempna
Drukuj stronę