Członkowie LGD

Zasady członkostwa w Stowarzyszeniu pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

1. Osoba fizyczna, która:

 • Spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi piśmie deklarację takiego działania,
 • Przedstawi rekomendację szerszych grup społecznych, w tym niesformalizowanych np. koła gospodyń, zespołów ludowych itp. rekomendacja nie jest wymagana w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Złoży deklarację członkowską.

2. Osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą:

 • Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia LGD,
 • Deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,
 • Wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu LGD.

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu:

1. Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia LGD.

2. Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu członka w przypadku:

 • Prowadzenia przez członka działalności niezgodnej ze Statutem,
 • Nie realizowania uchwał władz LGD,
 • Pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

Obowiązki członka Stowarzyszenia:

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia LGD jest obowiązany:

 • Propagować cel Stowarzyszenia LGD i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
 • Przestrzegać postanowień Statutu,
 • Opłacać składki członkowskie,
 • Brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia LGD ma prawo:

 • Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia LGD,
 • Składać Zarządowi Stowarzyszenia LGD wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia LGD,
 • Brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie LGD przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
 • Wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie LGD imprezy kulturalne.

Utrata członkostwa.

1. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia LGD następuje wskutek:

 • Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji – w przypadku osoby fizycznej,
 • Złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu ze Stowarzyszenia LGD,
 • Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia,
 • Śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej,
 • Utraty zdolności do czynności prawnych.

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi LGD przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Członkowie Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Lp.
Imię i Nazwisko
Sektor
Podmiot
1
Zbigniew Staniszewski
Społeczny
Osoba fizyczna
2
Anna Kosiek
Społeczny
Osoba fizyczna
3
Kazimierz Dąbrowski
Społeczny
Osoba fizyczna
4
Władysław Setlak
Społeczny
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Cieklinie
5
Małgorzta Myśliwiec
Społeczny
Osoba fizyczna
6
Elżbieta Lepak
Społeczny
Osoba fizyczna
7
Mirosława Ślusarczyk
Społeczny
Osoba fizyczna
8
Stanisław Pankiewicz
Społeczny
Osoba fizyczna
9
Małgorzta Dubiel
Społeczny
Osoba fizyczna
10
Adam Rozmus
Społeczny
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Szebniach
11
Zofia Bemben
Społeczny
Osoba fizyczna
12
Marek Godlewski
Społeczny
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Sparta Osobnica
13
Krzysztof Myśliwiec
Społeczny
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy
14
Bogusław Majewski
Gospodarczy
Osoba fizyczna
15
Małgorzta Jakubowska
Społeczny
Osoba fizyczna
16
Małgorzata Salacha
Społeczny
Osoba fizyczna
17
Adam Kmiecik
Publiczny
Gmina Kołaczyce
18
Grażyna Żygłowicz
Społeczny
Osoba fizyczna
19
Grażyna Berkowicz
Społeczny
Osoba fizyczna
20
Andrzej Maziarz
Społeczny
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczyczach
21
Anastazja Głogowska-Mikoś
Społeczny
Osoba fizyczna
22
Jan Kutyna
Społeczny
Osoba fizyczna
23
Marta Baran
Społeczny
Osoba fizyczna
24
Agnieszka Żygłowicz
Publiczny
Gminny Ośrodek Kultury w Kołacycach z/s w Bieździedzy
25
Sylwia Twardzik
Społeczny
Osoba fizyczna
26
Danuta Zięba
Gospodarczy
Osoba fizyczna
27
Stanisław Kmiecik
Gospodarczy
Osoba fizyczna
28
Piotr Wojdacz
Społeczny
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Samoklęskach
29
Monika Mroczka
Społeczny
Osoba fizyczna
30
Kazimierz Wygonik
Społeczny
Osoba fizyczna
31
Grażyna Rak
Społeczny
Osoba fizyczna
32
Piotr Sikora
Społeczny
Osoba fizyczna
33
Bartłomiej Smyka
Społeczny
Osoba fizyczna
34
Ewa Piekarska
Społeczny
Osoba fizyczna
35
Agata Augustyn
Publiczny
Gmina Tarnowiec
36
Katarzyna Piskorz
Społeczny
Stowarzyszenie Oświatowe "Kraina Wiedzy" w Umieszczu
37
Zdzisław Kłosowski
Społeczny
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myscowa
38
Jarosław Sochacki
Gospodarczy
Osoba fizyczna
39
Lidia Kuszwara
Społeczny
Osoba fizyczna
40
Maria Adamska
Społeczny
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród
41
Łukasz Baran
Gospodarczy
Osoba fizyczna
42
Wiesław Rogowski
Społeczny
Osoba fizyczna
43
Bożena Dziędzioł
Gospodarczy
Osoba fizyczna
44
Andrzej Piątkiewicz
Gospodarczy
Osoba fizyczna
45
Ryszard Majka
Społeczny
Osoba fizyczna
46
Jerzy Dębiec
Społeczny
Osoba fizyczna
47
Bernadeta Maciejczyk
Społeczny
Osoba fizyczna
48
Bożena Kogut-Janus
Społeczny
Osoba fizyczna
49
Kazimierz Miśkowicz
Publiczny
Gmina Krempna
50
Grzegorz Bara
Publiczny
Gmina Nowy Żmigród
51
Agata Marchewka
Społeczny
Osoba fizyczna
52
Edwarda Buczyńska
Społeczny
Osoba fizyczna
53
Tadeusz Sanicki
Społeczny
Stowarzyszenie Rozwoju na Rzecz Gminy Krempna
54
Wojciech Piękoś
Publiczny
Gmina Jasło
55
Marcin Bolek
Publiczny
Gmina Dębowiec
56
Andrzej Stachurski
Publiczny
Gmina Osiek Jasielski
57
Grzegorz Bachta
Społeczny
Osoba fizyczna
Drukuj stronę