LSR na lata 2014-2020

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

LSR na lata 2014-2020 – realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w oparciu o inicjatywę LEADER. Strategia finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)

Proces przygotowywania LSR opierał się na metodzie partycypacyjnej, za pomocą której mieszkańcy obszaru zostali włączeni do głównych etapów prac. Koordynacją prac nad LSR zajmował się specjalnie do tego powołany zespół osób, którego trzon stanowią pracownicy biura i przedstawiciele zarządu, przy zewnętrznym wsparciu eksperckim. Wybrane partycypacyjne metody przez w/w zespół wykorzystane do opracowania LSR zapewniają dotarcie do wszystkich grup docelowych w tym grup defaworyzowanych, w szczególności ze względu na dostęp do rynku pracy i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W pracach nad LSR biorli udział przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj. przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego, społecznego i mieszkańców. Głównym celem wszystkich partycypacyjnych metod wykorzystanych przy budowie LSR jest włączenie w ten proces mieszkańców obszaru LGD oraz zidentyfikowanie ich potrzeb i problemów.

 

Archiwalne wersje LSR

Archiwalne wersje LSR
Drukuj stronę