2/2023

Ogłoszenie nr 2/2023

Opublikowano: 20 marca 2023 r.

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie Budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej

Termin składania wniosków:

 1. Od 14 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.

Miejsce i tryb składania wniosków:

 1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja mieszczącego się przy ul. Adama Mickiewicza 90 w Kołaczycach (budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 2. Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych (np. CD/DVD),
 3. Przyjmujący wniosek odnotowuje na wniosku datę i godzinę złożenia wniosku oraz nadaje mu numer identyfikacyjny,
 4. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdzane jest na kopii wniosku, poprzez odnotowanie daty i godziny wpływu, liczby złożonych załączników oraz opatrzone pieczęcią LGD i podpisem przyjmującego.

Forma i intensywność wsparcia:

 1. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów, przy czym minimalna całkowita wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000,00 zł,
 2. Intensywność wsparcia wynosi, nie więcej niż:
  70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  95 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:
  – podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców,
  – organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,

Zakres tematyczny operacji:

 1. Zakres tematyczny odpowiada Przedsięwzięciu 2.1.1 „Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej” Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na lata 2014-2020 (LSR na lata 2014-2020) oraz jest zgodny z 2 ust. 1 pkt 6 i 7 „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej Infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” oraz „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych…” Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.) – Rozporządzenie LSR,
 2. Zakres tematyczny realizuje LSR na lata 2014-2020 poprzez realizacje:
 • Celu ogólnego nr 2 „Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD”
 • Celu szczegółowego nr 2.1 „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę i przebudowę infrastruktury technicznej i społecznej”
 • Wskaźnik rezultatu „Liczba osób korzystających z nowopowstałych lub przebudowanych obiektów infrastruktury technicznej i społecznej”
 • Przedsięwzięcie 2.1.1 „Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej”
 • Wskaźnik produktu „Liczba zrealizowanych zadań z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej”

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,
 2. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na lata 2014-2020,
 3. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu,
 4. Spełnienie minimalnych wymagań wskazanych w ogłoszeniu,
 5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 6. Operacje, które uzyskały minimum punktowe oraz mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu zostaną skierowane do finansowania począwszy od wniosków o najwyższej liczbie punktów do najniższej minimalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Informacje o warunkach ubiegania się o wsparcie znajdują się także na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem http://www.nowagalicja.pl/nabory-wnioskow/nabory/infrastruktura-techniczna-i-spoleczna/

Lokalne Kryteria Wyboru operacji:

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia,
 2. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 4 pkt.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Wypełniony wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. Dokumenty potwierdzające innowacyjność projektu, pozytywny wpływ na ochronę środowiska, doświadczenie wnioskodawcy oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji,

Limit dostępnych środków:

 1. Limit dostępnych środków w ramach naboru wniosku wynosi: 59 691,97 € tj. 238 767,88 zł (wartość limitu w walucie PLN podano, przeliczając wskazany w ogłoszeniu limit środków w walucie EUR po kursie stałym 4,0 PLN/EUR) i jest on zgodny z budżetem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na Lata 2014-2020,
 2. Limit naboru w walucie EUR zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonywania obliczeń).

Informacja o miejscu udostępniania dokumentów:

 1. Dokumenty Stowarzyszenia np. takie jak Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Procedury wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.nowagalicja.pl/prow-2014-2020/lsr-na-lata-2014-2020/
 2. Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o przyznaniu pomocy i innych dokumentów stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania, dane teleadresowe znajdują się tutaj

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, z siedzibą: 38-213 Kołaczyce, ul. Adama Mickiewicza 90, tel. 510 180 236, 515 205 894, e-mail: lgdnowagalicja@op.pl

Drukuj stronę