2/2022

Ogłoszenie nr 2/2022

Opublikowano: 13 grudnia 2021 r.

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD

Termin składania wniosków:

 1. Od 10 stycznia 2022 r. do 24 stycznia 2022 r.

Miejsce i tryb składania wniosków:

 1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja mieszczącego się przy ul. Adama Mickiewicza 90 w Kołaczycach (budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 2. Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych (np. CD/DVD),
 3. Przyjmujący wniosek odnotowuje na wniosku datę i godzinę złożenia wniosku oraz nadaje mu numer identyfikacyjny,
 4. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdzane jest na kopii wniosku, poprzez odnotowanie daty i godziny wpływu, liczby złożonych załączników oraz opatrzone pieczęcią LGD i podpisem przyjmującego.

Forma i intensywność wsparcia:

 1. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 300 000,00 zł przy czym minimalna całkowita wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000,00 zł,
 2. Intensywność wsparcia wynosi nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych operacji.

Zakres tematyczny operacji:

 1. Zakres tematyczny odpowiada Przedsięwzięciu 1.1.2 „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD” Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na lata 2014-2020 (LSR na lata 2014-2020) oraz jest zgodny z 2 ust. 1 pkt 2 lit. c „Rozwijanie działalności gospodarczej” Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.) – Rozporządzenie LSR,
 2. Zakres tematyczny realizuje LSR na lata 2014-2020 poprzez realizacje:
 • Celu ogólnego nr 1 „Lokalne społeczności aktywne w tworzeniu miejsc pracy i rozwój gospodarki na obszarze LGD”
 • Celu szczegółowego nr 1.1 „Wzrost zatrudnienia poprzez tworzenie i rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD”
 • Wskaźnik rezultatu „Liczba utworzonych miejsc pracy”
 • Przedsięwzięcie 1.1.2 „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD”
 • Wskaźnik produktu „Liczba przedsiębiorstw, które rozwinęły działalność”

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,
 2. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na lata 2014-2020,
 3. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu,
 4. Spełnienie minimalnych wymagań wskazanych w ogłoszeniu,
 5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 6. Operacje, które uzyskały minimum punktowe oraz mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu zostaną skierowane do finansowania począwszy od wniosków o najwyższej liczbie punktów do najniższej minimalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Informacje o warunkach ubiegania się o wsparcie znajdują się także na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem http://www.nowagalicja.pl/nabory-wnioskow/nabory/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/

Lokalne Kryteria Wyboru operacji:

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia,
 2. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 2 pkt.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Wypełniony wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. Biznesplan w zakresie rozwijania działalności gospodarczej,
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR na lata 2014-2020 (jeśli dotyczy), potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji,
 4. Dokumenty potwierdzające innowacyjność projektu lub pozytywny wpływ na ochronę środowiska oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Limit dostępnych środków:

 1. Limit dostępnych środków w ramach naboru wniosku wynosi: 61 498,75 € 245 995,00 zł (wartość limitu w walucie PLN podano, przeliczając wskazany w ogłoszeniu limit środków w walucie EUR  po kursie stałym 4,0 PLN/EUR)  i jest on zgodny z budżetem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na Lata 2014-2020.
 2. Limit naboru w walucie EUR zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Informacja o miejscu udostępniania dokumentów:

 1. Dokumenty Stowarzyszenia np. takie jak Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Procedury wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.nowagalicja.pl/prow-2014-2020/lsr-na-lata-2014-2020/
 2. Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o udzieleniu wsparcia i innych dokumentów stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania, dane teleadresowe znajdują się tutaj

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, z siedzibą: 38-213 Kołaczyce, ul. Adama Mickiewicza 90, tel. 510 180 236, 515 205 894, e-mail: lgdnowagalicja@op.pl

Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku ompłatność, wzoru umowy o przyznaniu pomocy, biznesplan oraz inne dokumenty

Wniosek o przyznanie pomocy Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy Biznesplan Biznesplan - tabele finansowe Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego sie o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis Umowa_19.2_inne_wł_wer.8z Zał._nr_1_ZRF_19.2_inne_własne_8z Zał._nr_2_wyk.działek Zał._nr_3_kary Zał._nr_3a_kary zał._nr_5_IMRB_IPRO_19.2_I_W_8z zał._nr_6_Oświadcz._o_wyraż._zgody_8z zał._nr_7_Oświadczenie_małż_8z zał._nr_8_Oświadczenie_współwłascicel_8z zał._nr_9_Deklaracja_małżo_współwł.Oświadcz._o_wyraż._zgody_8z zał._nr_10_RODO_8z Wniosek o płatność Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji
Drukuj stronę