13/2019

Ogłoszenie nr 13/2019

Opublikowano: 08 listopada 2019 r.

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie Zachowania oraz promocji dziedzictwa lokalnego

Termin składania wniosków:

 1. Od 03 grudnia 2019 r. do 18 grudnia 2019 r.

Miejsce i tryb składania wniosków:

 1. Wnioski o powierzenie grantu należy składać osobiście albo przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja mieszczącego się przy ul. Szkolnej 7 w Kołaczycach (przybudówka Szkoły Podstawowej), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 2. Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych (np. CD/DVD),
 3. Przyjmujący wniosek odnotowuje na wniosku datę i godzinę złożenia wniosku oraz nadaje mu numer identyfikacyjny,
 4. Złożenie wniosku o powierzenie grantu potwierdzane jest na kopii wniosku, poprzez odnotowanie daty i godziny wpływu, liczby złożonych załączników oraz opatrzone pieczęcią LGD i podpisem przyjmującego.

Forma i intensywność wsparcia:

 1. Minimalna wartość grantu (kwota wsparcia) wynosi nie mniej niż 5 tys. złotych oraz wartość całkowita operacji/zadania wynosi nie więcej niż 50 tys. złotych,
 2. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych,
 3. Intensywność wsparcia wynosi, nie więcej niż:
 1. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 2. 95 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:
 • podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 • organizacji pozarządowej oraz pozostałych podmiotów, które wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z tym że zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołali jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, a realizacja zadania na które  jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalność gospodarczej ale związana jest z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej Grantobiorcy.

Zakres tematyczny operacji:

 1. Zakres tematyczny odpowiada Przedsięwzięciu 2.2.1 „Zachowanie oraz promocja dziedzictwa lokalnego” Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na lata 2014-2020 (LSR na lata 2014-2020) oraz jest zgodny z §  2 ust. 1 pkt 5 i 8 „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” oraz „Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.) – Rozporządzenie LSR,
 2. Zakres tematyczny realizuje LSR na lata 2014-2020 poprzez realizacje:
 • Celu ogólnego nr 2 „Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD”
 • Celu szczegółowego nr 2.2 „Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego oraz aktywizacja mieszkańców obszaru LGD”
 • Wskaźniki rezultatu „Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach mających na celu zachowanie oraz promocję dziedzictwa lokalnego”, „Liczba podmiotów doposażonych w stroje, instrumenty i inne wyposażenie mające na celu zachowanie oraz promocję dziedzictwa lokalnego”
 • Przedsięwzięcie 2.2.1 „Zachowanie oraz promocja dziedzictwa lokalnego”
 • Wskaźnik produktu „Liczba zrealizowanych zadań mających na celu zachowanie oraz promocję dziedzictwa lokalnego”

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku o powierzenie grantu w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,
 2. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na lata 2014-2020,
 3. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu,
 4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 5. Operacje, które uzyskały minimum punktowe oraz mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu zostaną skierowane do finansowania począwszy od wniosków o najwyższej liczbie punktów do najniższej minimalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o  wsparcie określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.).

oraz

Procedura oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektów grantowych.

Informacje o warunkach ubiegania się o wsparcie znajdują się także na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem http://www.nowagalicja.pl/nabory-wnioskow/nabory/granty/

Planowany termin realizacji operacji/zadania:

 1. Złożenie wniosku o rozliczenie grantu przez Grantobiorców nastąpi do 30 czerwca 2021 r.

Lokalne Kryteria Wyboru operacji:

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia;
 2. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 4 pkt.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Wypełniony wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami;
 2. Dokumenty potwierdzające innowacyjność projektu, wykorzystanie lokalnych zasobów, doświadczenie w zakresie planowanej operacji oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji, np. wyjaśnienia, uzasadnienia, opisy sporządzone przez Grantobiorcę lub podmioty zewnętrzne.

Limit dostępnych środków:

 1. Limit dostępnych środków w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów wynosi: 200 000,00 zł i jest on zgodny z budżetem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na Lata 2014-2020

Informacja o miejscu udostępniania dokumentów:

 1. Dokumenty Stowarzyszenia np. takie jak Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Procedury wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.nowagalicja.pl/prow-2014-2020/lsr-na-lata-2014-2020/
 2. Formularze wniosku o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu, umowy o powierzenie grantu i innych dokumentów stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania, dane teleadresowe znajdują się tutaj

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, z siedzibą: 38-213 Kołaczyce, ul. Szkolna 7, tel. 510 180 236, 515 205 894, e-mail: lgdnowagalicja@op.pl

Formularze: wniosku o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzeniu grantu oraz innych dokumentów

WoPG v1.02 WoPG v1.02 Informacje pomocnicze przy wypełnianiu wniosku o powierzenie grantu v1.00 WoRG v1.02 WoRG v1.02 Umowa o powierzenie grantu v3 Weksel in blanco
Drukuj stronę