10/2019

Ogłoszenie nr 10/2019

Opublikowano: 09 kwietnia 2019 r.

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie Tworzenia przedsiębiorczości na obszarze LGD

Termin składania wniosków:

 1. Od 07 maja 2019 r. do 21 maja 2019 r.

Miejsce i tryb składania wniosków:

 1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja mieszczącego się przy ul. Szkolnej 7 w Kołaczycach (przybudówka Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 2. Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych (np. CD/DVD),
 3. Przyjmujący wniosek odnotowuje na wniosku datę i godzinę złożenia wniosku oraz nadaje mu numer identyfikacyjny,
 4. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdzane jest na kopii wniosku, poprzez odnotowanie daty i godziny wpływu, liczby złożonych załączników oraz opatrzone pieczęcią LGD i podpisem przyjmującego.

Forma i intensywność wsparcia:

 1. Wsparcie jest udzielane w formie ryczałtu – premii w wysokości 100 000,00 zł

Zakres tematyczny operacji:

 1. Zakres tematyczny odpowiada Przedsięwzięciu 1.1.1 „Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD” Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na lata 2014-2020 (LSR na lata 2014-2020) oraz jest zgodny z 2 ust. 1 pkt 2 lit. a „Podejmowanie działalności gospodarczej” Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.) – Rozporządzenie LSR,
 2. Zakres tematyczny realizuje LSR na lata 2014-2020 poprzez realizacje:
 • Celu ogólnego nr 1 „Lokalne społeczności aktywne w tworzeniu miejsc pracy i rozwój gospodarki na obszarze LGD”
 • Celu szczegółowego nr 1.1 „Wzrost zatrudnienia poprzez tworzenie i rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD”
 • Wskaźnik rezultatu „Liczba utworzonych miejsc pracy”
 • Przedsięwzięcie 1.1.1 „Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD”
 • Wskaźnik produktu „Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw”

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,
 2. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na lata 2014-2020,
 3. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu,
 4. Spełnienie minimalnych wymagań wskazanych w ogłoszeniu,
 5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 6. Operacje, które uzyskały minimum punktowe oraz mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu zostaną skierowane do finansowania począwszy od wniosków o najwyższej liczbie punktów do najniższej minimalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Informacje o warunkach ubiegania się o wsparcie znajdują się także na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem http://www.nowagalicja.pl/nabory-wnioskow/nabory/podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

Lokalne Kryteria Wyboru operacji:

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia,
 2. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 2 pkt.

Wyjaśnienie w zakresie planowanych do utworzenia miejsc pracy w odniesieniu do Lokalnych kryteriów wyboru operacji: punkty za kryterium „Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji operacji dotyczących przedsiębiorczości” będą przyznawane na postawie planowanych do utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (tj. 1/1 etatu).

Przykład:

Planowane zatrudnienie wykazane we wniosku o przyznanie pomocy na poziomie dwóch osób w wymiarze ½ etatu, otrzyma punktację za jedno miejsce pracy, lub

Planowane zatrudnienie wykazane we wniosku o przyznanie pomocy na poziomie dwóch osób w wymiarze ¾ etatu oraz ½ etatu, w dalszym ciągu otrzyma punktację za jedno miejsce pracy.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Wypełniony wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. Biznesplan w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji w przypadku osoby fizycznej należącej do grupy osób defaworyzowanych (jeśli dotyczy) takie jak: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osoby bezrobotnej, kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające status osoby będącej rolnikiem np. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
 4. Dokumenty potwierdzające innowacyjność projektu lub pozytywny wpływ na ochronę środowiska oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 5. Oświadczenia oraz zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych (w dwóch egzemplarzach)

Limit dostępnych środków:

 1. Limit dostępnych środków w ramach naboru wniosku wynosi: 700 000,00 zł i jest on zgodny z budżetem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na Lata 2014-2020

Informacja o miejscu udostępniania dokumentów:

 1. Dokumenty Stowarzyszenia np. takie jak Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Procedury wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.nowagalicja.pl/prow-2014-2020/lsr-na-lata-2014-2020/
 2. Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o udzieleniu wsparcia i innych dokumentów stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania, dane teleadresowe znajdują się tutaj

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, z siedzibą: 38-213 Kołaczyce, ul. Szkolna 7, tel. 510 180 236, 515 205 894, e-mail: lgdnowagalicja@op.pl

Przetwarzenie danych osobowych

RODO_klauzule_19.2 RODO_klauzule_19.2
Drukuj stronę