Rozwijanie działalności gospodarczej

Kto może się ubiegać o pomoc ?

Osoba fizyczna, jeżeli:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej w/w warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:

 • prowadzi mikroprzedsiębiorstwo (do 10 pracowników) albo małe przedsiębiorstwo (do 50 pracowników),
 • w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, oraz nadal wykonuje tę działalność,
 • nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy w tym zakresie (w ramach PROW 2014-2020),
 • nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operacje w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w ramach poddziałania 19.2 lub poddziałania „Inwestycje w środki trwałe: Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych i obrót nimi” – działalność dotyczy produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów.

Jakie są warunki przyznania pomocy ?

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

 • koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
 • operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie do 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 • inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji,
 • minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,
 • operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • podmiot wykaże, że:

posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
 • realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 • została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami.

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

Biznesplan, zawiera co najmniej:

 • opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
 • wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług;
 • informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;
 • wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;
 • planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.

Operacja zakłada:

 • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, (najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową);
 • utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 • górnictwo i wydobywanie;
 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 • produkcja metali;
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 • transport lotniczy i kolejowy;
 • gospodarka magazynowa.

Jakie są zobowiązania beneficjenta ?

Utworzenia, najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne planowanych miejsc pracy,

Realizacji operacji zgodnie z biznesplanem oraz poniesienia kosztów kwalifikowanych, stanowiących podstawę wyliczenia przysługującej Beneficjentowi pomocy od dnia, w którym została zawarta umowa,

Osiągnięcie co najmniej 30 % zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej;

Prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych;

Osiągnięcia celu operacji oraz wskaźników jego realizacji;

Zachowania trwałości projektu przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej (zachowanie dokumentacji w okresie 5 lat);

Warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa, oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR.

Jaka jest forma i wysokość pomocy ?

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta,

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operacje nie może przekroczyć 300 tys. złotych,

Pomoc na operację jest przyznawana w wysokości nie wyższej niź 70 % kosztów kwalifikowanych,

Środki finansowe z tytułu pomocy na operacje są wypłacane, jeżeli beneficjent:

 • Zrealizował operacje lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność,
 • Zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie,
 • Udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniósł koszty kwalifikowane z tym związane.

Koszty kwalifikowane podlegają refundacji , jeżeli zostały poniesione:

 • od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od 1 stycznia 2014 r.
 • zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie,
 • w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego.

Jakie są koszty kwalifikowane ?

Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

 • ogólne,
 • zakupu robót budowlanych lub usług,
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 • zakupu rzeczy innych w tym materiałów,
 • podatku od towarów i usług (VAT),
 • planowane koszty są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego,

Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarcze narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168,

W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowanych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów,

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30 % pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Informacje o aktualnie prowadzonych naborach wniosków o przyznanie pomocy znajdują się tutaj

Wzory wniosków i innych dokumentów

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja 3z) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (wersja 3z) Wniosek o przyznanie pomocy (wersja 3z) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (wersja 3z) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) Biznesplan (wersja 3z) Biznesplan (wersja 3z) Biznesplan - tabele finansowe (wersja 3z) Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 7z) Zalacznik_nr_1 Zalacznik_nr_2 Zalacznik_nr_3 Zalacznik_nr_3a Zalacznik_nr_5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji Wniosek o płatność (wersja 3z) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (wersja 3z) Wniosek o płatność (wersja 3z) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (wersja 3z) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu
Drukuj stronę