Rozwijanie działalności gospodarczej

Kto może się ubiegać o pomoc ?

Osoba fizyczna, jeżeli:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, albo

Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej w/w warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:

 • prowadzi mikroprzedsiębiorstwo (do 10 pracowników) albo małe przedsiębiorstwo (do 50 pracowników),
 • w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, oraz nadal wykonuje tę działalność,
 • nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy w tym zakresie (w ramach PROW 2014-2020),
 • nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operacje w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w ramach poddziałania 19.2 lub poddziałania „Inwestycje w środki trwałe: Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych i obrót nimi” – działalność wymieniona w lit. d dotyczy produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów.

Jakie są warunki przyznania pomocy ?

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

 • koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
 • operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie do 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 • inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji,
 • minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,
 • podmiot wykaże, że:

– posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
– posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
– posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
– wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
 • realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 • została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami.

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

Biznesplan, zawiera co najmniej:

 • opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
 • wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług;
 • informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;
 • wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;
 • planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.

Operacja zakłada:

 • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, (najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową)
 • utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 • górnictwo i wydobywanie;
 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 • produkcja metali;
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 • transport lotniczy i kolejowy;
 • gospodarka magazynowa.

Jakie są zobowiązania beneficjenta ?

Utworzenia, najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne planowanych miejsc pracy,

Realizacji operacji zgodnie z biznesplanem oraz poniesienia kosztów kwalifikowanych, stanowiących podstawę wyliczenia przysługującej Beneficjentowi pomocy od dnia, w którym została zawarta umowa,

Osiągnięcie co najmniej 30 % zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej;

Prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych;

Osiągnięcia celu operacji oraz wskaźników jego realizacji (z dopuszczalnym 5 % odchyleniem, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową);

Zachowania trwałości projektu przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej (zachowanie dokumentacji w okresie 5 lat);

Jaka jest forma i wysokość pomocy ?

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta,

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operacje nie może przekroczyć 300 tys. złotych,

Pomoc na operację jest przyznawana w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych,

Środki finansowe z tytułu pomocy na operacje są wypłacane, jeżeli beneficjent:

 • Zrealizował operacje lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność,
 • Zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie,
 • Udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniósł koszty kwalifikowane z tym związane.

Koszty kwalifikowane podlegają refundacji , jeżeli zostały poniesione:

 • od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od 1 stycznia 2014 r.
 • zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie,
 • w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego.

Jakie są koszty kwalifikowane ?

Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

 • ogólne,
 • zakupu robót budowlanych lub usług,
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 • zakupu rzeczy innych w tym materiałów,
 • podatku od towarów i usług (VAT),
 • planowane koszty są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego,

Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarcze narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168,

W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowanych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów,

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30 % pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Informacje o aktualnie prowadzonych naborach wniosków o przyznanie pomocy znajdują się tutaj

Drukuj stronę