Inkubator przetwórstwa lokalnego

Kto może być beneficjentem ?

 • Pełnoletnia osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • Osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Jakie są warunki przyznania pomocy ?

 • Podmiotowi ubiegającemu się o pomoc nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, której przedmiotem jest działalność gospodarcza sklasyfikowana jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy,
 • Operacja musi być realizowana na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, które musi być utrzymane przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Jaka jest forma i wysokość pomocy ?

 • Wysokość przyznanej pomocy nie może przekraczać 500 tys. złotych,
 • Pomoc na operacje w zakresie tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego stanowi:

70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą,
95 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów,
63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 • Koszty kwalifikowane podlegają refundacji

Jakie są koszty kwalifikowane ?

 • Koszty ogólne,
 • Zakupu robót budowlanych lub usług,
 • Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 • Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 • Zakupu rzeczy innych niż w/w, w tym materiałów,
 • Podatku od towarów i usług (VAT),
 • Wszystkie poniesione koszty muszą być uzasadnione z zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne,
 • Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego,
 • Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przeprowadzonych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168,
 • Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30 % pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.
Drukuj stronę