Inkubator przetwórstwa lokalnego

Kto może się ubiegać o pomoc ?

1. Osoba fizyczna, jeżeli:

 1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. jest pełnoletnia,
 3. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej,
 4. miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, albo

2. Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

3. O pomoc może się ubiegać również:

 1. Gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;
 2. Powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna gmina wchodząca w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 2.

4. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej w/w warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

5. Podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie została dotychczas przyznana pomoc na operacje w zakresie „podejmowania działalności gospodarczej” lub „rozwijania działalności gospodarczej”, której przedmiotem jest działalność gospodarcza sklasyfikowana jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

Jakie są warunki przyznawania pomocy ?

1. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

 1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie do 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 3. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji,
 4. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,
 5. podmiot wykaże, że:
 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
  f. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
  g. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
  h. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami.

2. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

3. Biznesplan, zawiera co najmniej:

 1. opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
 2. wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług;
 3. informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;
 4. wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;
 5. planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.

4. W przypadku inkubatorów niekomercyjnych Biznesplan, nie zakłada osiągania zysków z działalności prowadzonej w ramach inkubatora przetwórstwa lokalnego,

5. Operacja zakłada:

 1. korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy,
 2. utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, (najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową)
 3. utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie:
 • 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej – w przypadku przedsiębiorców;
 • 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej – w przypadku pozostałych podmiotów;

Powyższe zapisy dotyczące utrzymania oraz utworzenia miejsc pracy nie wynikają z obowiązujących przepisów prawa lecz, wynikają z Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Jakie są zobowiązania beneficjenta ?

1. Utworzenia, najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne planowanych miejsc pracy,

2. Realizacji operacji zgodnie z biznesplanem oraz poniesienia kosztów kwalifikowalnych, stanowiących podstawę wyliczenia przysługującej Beneficjentowi pomocy od dnia, w którym została zawarta umowa,

3. Prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych;

4. Osiągnięcia celu operacji oraz wskaźników jego realizacji;

5. Zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej;

Jaka jest forma i wysokość pomocy ?

1. Wysokość pomocy przyznanej na jedną operacje nie może przekroczyć 500 tys. złotych,

2. Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 1. 63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
 2.  do 70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą,
 3. do 95 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotu;

3. Środki finansowe z tytułu pomocy na operacje są wypłacane, jeżeli beneficjent:

 1. Zrealizował operacje lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność,
 2. Zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie,
 3. Udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniósł koszty kwalifikowalne z tym związane.

4. Koszty kwalifikowane podlegają refundacji , jeżeli zostały poniesione:

 1. od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od 1 stycznia 2014 r.
 2. zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie,
 3. w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego.

Jakie są koszty kwalifikowalne ?

1. Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

 1. ogólne,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakupu rzeczy innych w tym materiałów,
 8. wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnianiem tych pracowników,
 9. podatku od towarów i usług (VAT),
 10. planowane koszty są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego,

3. Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarcze narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168,

4. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowanych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów,

5. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30 % pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Aktualne dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Drukuj stronę