Infrastruktura techniczna i społeczna

Kto może się ubiegać o pomoc ?

Osoba fizyczna, jeżeli:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

O pomoc może ubiegać się również:

 • gmina, której siedziba znajduje się poza obszarem objętym LSR, ale jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację,
 • powiat, którego siedziba znajduje się poza obszarem objętym LSR, ale przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiaty spełnia w/w warunek.

Na jakie działania można składać WOPP ?

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,

Budowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowych, które:

 • Umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
 • Skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Jakie są warunki przyznania pomocy ?

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

 • Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie do 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 • Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizacje inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem,
 • Inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji,
 • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,
 • Podmiot wykaże, że:
  – posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  – posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,

 • Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 • Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami.
 • Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej

Jakie są zobowiązania beneficjenta ?

 • Realizacji operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym oraz poniesienia kosztów kwalifikowalnych, stanowiących podstawę wyliczenia przysługującej Beneficjentowi pomocy od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy,
 • Prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 • Osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie,
 • Zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej (zachowanie dokumentacji w okresie 5 lat),
 • Warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjentów danych, które jest on obowiązany udostępniać na podstawie przepisów prawa, oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników w LSR,
 • Uwzględniania wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo wykorzystano do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego.

Jaka jest forma i wysokość pomocy ?

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta – nie dotyczy podmiotu będącego jednostką sektora finansów publicznych,

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operacje nie może przekroczyć 300 tys. złotych – nie dotyczy podmiotu będącego jednostką sektora finansów publicznych

Pomoc na operację jest przyznawana w wysokości, nie wyższej niż:

 • 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – przypadku jednostki sektora finansów publicznych.
 • 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • 95 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:
  – podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  – organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Środki finansowe z tytułu pomocy na operacje są wypłacane, jeżeli beneficjent:

 • Zrealizował operacje lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność,
 • Zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie,
 • Udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniósł koszty kwalifikowalne z tym związane.

Koszty kwalifikowane podlegają refundacji , jeżeli zostały poniesione:

 • od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych – od 1 stycznia 2014 r.
 • zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,
 • w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego.

Koszty kwalifikowane zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy,

Kwoty kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach realizacji operacji przez jednostkę sektora finansów publicznych w wysokości przekraczającej kwotę kosztów kwalifikowanych określoną w umowie nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji.

Jakie są koszty kwalifikowalne ?

Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

 1. ogólne, jeżeli zostały:
  – poniesione od 1 stycznia 2014 r.,
  – zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,
  – uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy.
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakupu rzeczy innych w tym materiałów,
 8. podatku od towarów i usług (VAT),
 9. planowane koszty są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego,

W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowanych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów,

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30 % pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

Drukuj stronę