Granty

Co to są granty ?

Są to środki finansowe przeznaczone na realizacje pomysłów mających na celu zachowanie oraz promocję dziedzictwa lokalnego przedstawionych za pomocą wniosku o powierzenie grantu, który jest składany do LGD a następnie wybierany do realizacji przez organ decyzyjny LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. Na podstawie wybranych wniosków LGD tworzy „projekt grantowy”, który składany jest w Samorządzie Województwa.

Co to jest projekt grantowy ?

Projekt grantowy jest operacją mającą na celu Zachowanie oraz promocję dziedzictwa lokalnego, której beneficjentem jest LGD. Na podstawie projektu grantowego LGD udziela pomocy finansowej podmiotom ubiegającym się o powierzenie grantu (Grantobiorcom). Wszystkie granty wybrane do realizacji w ramach projektu grantowego muszą służyć osiągnięciu jego celu.

 • Jeden projekt grantowy wynosi maksymalnie 200 000,00 zł (w przypadku Stowarzyszenia pn. lokalna Grupa Działania Nowa Galicja)
 • W ramach jednego projektu grantowego planowane jest wykonanie co najmniej dwóch zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego, a wartość każdego z tych zadań nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz wnioskowana kwota grantu nie będzie niższa niż 5 tys. złotych,
 • Koszty planowane do podniesienia przez grantobiorcę mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7-9 Rozporządzenia LSR,
 • Limit na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł w całym okresie programowania 2014-2020,
 • Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach jednego projektu grantowego nie przekracza 20 % kwoty środków przyznanych na ten projekt.

Kto może się ubiegać o pomoc ?

Osoba fizyczna (nie prowadząca działalności gospodarczej), jeżeli:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,

Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, (nie prowadząca działalności gospodarczej, chyba że zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, a realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności gospodarczej ale związana jest z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej Grantobiorcy),

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

Gmina, której obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację,

Powiat, którego przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu obejmuje obszar będący obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operacje.

Na jakie działania można składać WOPG ?

Zachowanie dziedzictwa lokalnego, – zgodnie z 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia na wdrażanie LSR.

Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – zgodnie z 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia na wdrażanie LSR.

Przedsięwzięcie LSR: Zachowanie oraz promocja dziedzictwa lokalnego

Jakie są warunki przyznania pomocy ?

Zadania wskazane przez Grantobiorcę we wniosku o powierzenie grantu są zgodne z zakresem określonym w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantu,

Zadania wskazane przez Grantobiorcę we wniosku o powierzenie grantu przyczynią się do osiągnięcia celów i wskaźników określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantu,

Grantobiorca nie wykonuje działalności gospodarczej (wyjątek stanowi Grantobiorca, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła. Może on wykonywać działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej Grantobiorcy – dot. osoby prawnej),

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

– operacja będzie zrealizowana w jednym etapie, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji/zadania, w tym poniesienie przez Grantobiorcę kosztów kwalifikowalnych operacji/zadania oraz złożenie wniosku o rozliczenie grantu po zrealizowaniu całej operacji/zadani, nastąpi w terminie wskazanym w umowie o powierzeniu grantu,

– operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizacje inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,

– inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach zadania będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o powierzenie grantu co najmniej przez okres realizacji zadania oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji,

– minimalna wartość grantu (kwota wsparcia) wynosi nie mniej niż 5 tys. złotych oraz wartość całkowita operacji/zadania wynosi nie więcej niż 50 tys. złotych,

– podmiot obiegający się o powierzenie grantu wykaże, że:

 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osoba fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

– realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

– została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami.

– operacja/zadanie służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych.

Jakie są zobowiązania Grantobiorcy ?

Osiągnięcia celu zadania, a w przypadku zadań inwestycyjnych, także zachowania celu zadania przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego.

Wykonania zakresu rzeczowego operacji, w tym poniesienia kosztów kwalifikowalnych oraz złożenie wniosku o rozliczenie grantu w terminie określonym w umowie o powierzenie grantu.

Niefinansowania zadania z innych środków publicznych z wyjątkiem środków własnych jednostek sektora finansów publicznych i organizacji pożytku publicznego będących organizacją pozarządową, o ile koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego.

Nieprzenoszenia własności lub posiadania nieruchomości, na której jest realizowana inwestycja w ramach zadania przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego.

Poddania się monitoringowi i kontroli przeprowadzanej przez LGD lub inne uprawnione podmioty w okresie realizacji zadania oraz w okresie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego.

Gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących realizacji operacji/zadania do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego, w szczególności potwierdzających poniesienie przez Grantobiorcę kosztów na realizację zadania oraz przekazania tych dokumentów LGD wraz z wnioskiem o rozliczenie grantu.

Udostępniania LGD informacji i dokumentów związanych z realizacją zadania, które są niezbędne do przeprowadzenia kontroli, monitoringu i ewaluacji zadania i innych, które Grantobiorca jest obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa – na każde żądanie LGD.

Niezwłocznego informowania w formie pisemnej LGD o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację zadania niezgodnie z niniejszą umową lub na wypłatę grantu.

Ponoszenia wydatków w ramach realizacji operacji od dnia, w którym została zawarta umowa (z wyłączeniem kosztów ogólnych) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1.000 zł – w formie rozliczenia bezgotówkowego za pośrednictwem rachunku bankowego.

Prowadzenia odrębnego systemu rachunkowości umożliwiającego identyfikację wszystkich zdarzeń związanych z realizacją operacji albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego; wyodrębnienie odbywa się w ramach ksiąg rachunkowych lub poprzez prowadzenie zestawienia faktur i równorzędnych dokumentów księgowych, jeżeli Grantobiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Informowania, że operacja współfinansowana jest ze środków EFRROW; wszystkie materiały powstałe w wyniku realizacji operacji powinny być w widocznym miejscu opatrzone taką informacją, a ponadto logotypem LGD oraz logotypami UE i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z obowiązującą Księgą Wizualizacji.

Jaka jest forma i wysokość pomocy ?

 Pomoc na operację jest przyznawana w wysokości:

63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,

95 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:

 • podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 • organizacji pozarządowej oraz pozostałych podmiotów, które wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z tym że zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołali jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, a realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności gospodarczej ale związana jest z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej Grantobiorcy.

Środki finansowe z tytułu pomocy na operacje są wypłacane, jeżeli Grantobiorca:

 • Zrealizował operacje/zadanie zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o rozliczenie grantu,
 • Zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie,
 • Udokumentował zrealizowanie operacji/zadania, w tym poniósł koszty kwalifikowalne z tym związane.

Koszty kwalifikowane podlegają refundacji , jeżeli zostały poniesione:

 • od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od 1 stycznia 2014 r.
 • zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie,
 • w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego.

Koszty kwalifikowane zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy,

Jakie są koszty kwalifikowalne ?

Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

 • ogólne, jeżeli zostały poniesione od 1 stycznia 2014 r. oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy,
 • zakupu robót budowlanych lub usług,
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, również używanych maszyn lub wyposażenia stanowiących eksponaty,
 • zakupu rzeczy innych w tym materiałów,
 • podatku od towarów i usług (VAT),
 • planowane koszty są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji/zadania.

Wypłata grantów

Środki finansowe z tytułu pomocy na zadanie są wypłacane, jeżeli Grantobiorca:

 • Zrealizował zadanie zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu LSR oraz z umowie o powierzenie grantu oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o rozlicznie grantu,
 • Zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie o powierzenie grantu,
 • Udokumentował zrealizowane zadania, w tym poniósł koszty kwalifikowalne z tym związane.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały poniesione:

 • Od dnia, w którym została zawarta umowa o powierzenie grantu, a w przypadku kosztów ogólnych od 1 stycznia 2014 r.
 • W formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 000,00 zł –  w formie rozliczenia bezgotówkowego.

Koszty kwalifikowalne zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy.

Drukuj stronę