Granty

Co to są granty ?

Są to pomysły mające na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego przedstawione za pomocą wniosku o powierzenie grantu, który jest składany w LGD a następnie wybierany do realizacji przez organ decyzyjny LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. Na podstawie wybranych wniosków LGD tworzy „projekt grantowy”, który składany jest w Samorządzie Województwa.

Co to jest projekt grantowy ?

Projekt grantowy jest operacją, której beneficjentem będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizacje operacji/zadania służących osiągnięciu celu projektu grantowego (ZACHOWANIE I PROMOCJA DZIEDZICTWEA LOKALNEGO).

 • Jeden projekt grantowy wynosi maksymalnie 200 000,00 zł (w przypadku Stowarzyszenia pn. lokalna Grupa Działania Nowa Galicja)
 • W ramach jednego projektu grantowego planowane jest wykonanie co najmniej dwóch zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego, a wartość każdego z tych zadań nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych,
 • Koszty planowane do podniesienia przez grantobiorcę mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w 17 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7-9 Rozporządzenia LSR,
 • Limit na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł w całym okresie programowania 2014-2020,
 • Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach jednego projektu grantowego nie przekracza 20 % kwoty środków przyznanych na ten projekt.

Kto może się ubiegać o pomoc ?

Osoba fizyczna (nie prowadząca działalności gospodarczej), jeżeli:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,

Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo – pod warunkiem, że nie prowadzi działalności gospodarczej

 • Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • Gmina, której obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację,
 • Powiat, którego przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu obejmuje obszar będący obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operacje.

Na jakie działania można składać WOPG ?

Zachowanie dziedzictwa lokalnego, – zgodnie z 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia na wdrażanie LSR.

Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – zgodnie z 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia na wdrażanie LSR.

Przedsięwzięcie LSR: Zachowanie oraz promocja dziedzictwa lokalnego

Jakie są warunki przyznania pomocy ?

Zadania wskazane przez Grantobiorcę we wniosku o powierzenie grantu są zgodne z zakresem określonym w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantu,

Zadania wskazane przez Grantobiorcę we wniosku o powierzenie grantu przyczynią się do osiągnięcia celów i wskaźników określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantu,

Grantobiorca nie wykonuje działalności gospodarczej (wyjątek stanowi Grantobiorca, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła. Może on wykonywać działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej Grantobiorcy),

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

– operacja będzie zrealizowana w jednym etapie, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez Grantobiorcę kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o rozliczenie grantu po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie wskazanym w umowie o powierzeniu grantu,

– operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizacje inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,

– inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o powierzenie grantu co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji,

– minimalna wartość grantu (kwota wsparcia) wynosi nie mniej niż 5 tys. złotych oraz wartość całkowita operacji/zadania wynosi nie więcej niż 50 tys. złotych,

– podmiot obiegający się o powierzenie grantu wykaże, że:

 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osoba fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

– realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

– została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami.

– operacja/zadanie służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych.

Jakie są zobowiązania Grantobiorcy ?

Osiągnięcia celu zadania, a w przypadku zadań inwestycyjnych, także zachowania celu zadania przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego.

Wykonania zakresu rzeczowego operacji, w tym poniesienia kosztów kwalifikowalnych oraz złożenie wniosku o rozliczenie grantu w terminie określonym w umowie o powierzenie grantu.

Niefinansowania zadania z innych środków publicznych z wyjątkiem środków własnych jednostek sektora finansów publicznych i organizacji pożytku publicznego będących organizacją pozarządową, o ile koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego.

Nieprzenoszenia własności lub posiadania nieruchomości, na której jest realizowana inwestycja w ramach zadania przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego.

Poddania się monitoringowi i kontroli przeprowadzanej przez LGD lub inne uprawnione podmioty w okresie realizacji zadania oraz w okresie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego.

Gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących realizacji operacji/zadania do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego, w szczególności potwierdzających poniesienie przez Grantobiorcę kosztów na realizację zadania oraz przekazania tych dokumentów LGD wraz z wnioskiem o rozliczenie grantu.

Udostępniania LGD informacji i dokumentów związanych z realizacją zadania, które są niezbędne do przeprowadzenia kontroli, monitoringu i ewaluacji zadania i innych, które Grantobiorca jest obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa – na każde żądanie LGD.

Niezwłocznego informowania w formie pisemnej LGD o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację zadania niezgodnie z niniejszą umową lub na wypłatę grantu.

Ponoszenia wydatków w ramach realizacji operacji od dnia, w którym została zawarta umowa (z wyłączeniem kosztów ogólnych) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1.000 zł – w formie rozliczenia bezgotówkowego za pośrednictwem rachunku bankowego.

Prowadzenia odrębnego systemu rachunkowości umożliwiającego identyfikację wszystkich zdarzeń związanych z realizacją operacji albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego; wyodrębnienie odbywa się w ramach ksiąg rachunkowych lub poprzez prowadzenie zestawienia faktur i równorzędnych dokumentów księgowych, jeżeli Grantobiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, w przypadku gdy do ich wyboru nie maja zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość zadania przekracza 20 tys. złoty netto.

Przedłożenia dokumentów potwierdzających konkurencyjny wybór wykonawców wraz z wnioskiem o rozliczenie grantu (jeśli dotyczy).

Zamieszczania w umowach z wykonawcami klauzuli zastrzegającej obowiązek wykonawców do udostępnienia LGD – na jej żądanie w celach np. przeprowadzenia kontroli – znajdujących się w ich posiadaniu informacji i dokumentów związanych z realizacją operacji.

Informowania, że operacja współfinansowana jest ze środków EFRROW; wszystkie materiały powstałe w wyniku realizacji operacji powinny być w widocznym miejscu opatrzone taką informacją, a ponadto logotypem LGD oraz logotypami UE i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z obowiązującą Księgą Wizualizacji.

Jaka jest forma i wysokość pomocy ?

 Pomoc na operację jest przyznawana w wysokości:

 • 63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
 • 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • 95 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów

Środki finansowe z tytułu pomocy na operacje są wypłacane, jeżeli Grantobiorca:

 • Zrealizował operacje/zadanie zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o rozliczenie grantu,
 • Zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie,
 • Udokumentował zrealizowanie operacji/zadania, w tym poniósł koszty kwalifikowalne z tym związane.

Koszty kwalifikowane podlegają refundacji , jeżeli zostały poniesione:

 • od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od 1 stycznia 2014 r.
 • zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie,
 • w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego.

Koszty kwalifikowane zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy,

Jakie są koszty kwalifikowalne ?

Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

 • ogólne,
 • zakupu robót budowlanych lub usług,
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, również używanych maszyn lub wyposażenia stanowiących eksponaty,
 • zakupu rzeczy innych w tym materiałów,
 • podatku od towarów i usług (VAT),
 • planowane koszty są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji/zadania,

Drukuj stronę