Wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2

W załączeniu przedstawiamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o szczegółowych wyjaśnieniach dotyczących stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 wynikających z wprowadzenia ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegółowych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695).

Treść przedmiotowego pisma obejmuje zagadnienia związane z:

  • zachowaniem terminu realizacji operacji,
  • podleganiem ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
  • wykonywaniem działalności gospodarczej,
  • osiągnięciem 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
  • utrzymaniem liczby pracowników w ramach operacji,
  • poniesieniem kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
  • realizacją zadań w ramach projektu grantowego,
  • zatrudnieniem osób z grupy defaworyzowanej,
  • zatrudnieniem pracowników w ramach poddziałania 19.4.
Drukuj stronę