Warsztat refleksyjny 2021

W ramach corocznej ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza mieszkańców obszaru LGD na warsztat refleksyjny, który obędzie w formie konsultacji on-line.

Warsztat refleksyjny odbędzie się za pośrednictwem ankiety on-line skierowanej do mieszkańców obszaru LGD, członków LGD oraz beneficjentów poddziałania 19.2. Przed przystąpieniem do wypełniania ankiety prosimy zapoznać się z treścią Raportu z postępów realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, który znajduje się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia. Raport przedstawia realizację LSR w ujęciu rzeczowym oraz finansowym w sposób narastający do 31.12.2020 r.

Ankieta on-line skoncentrowana jest wokół poniższych pytań:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą ?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie ?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD ?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii ?
  6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów ?
  7. Jaka jest skuteczność działania LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych) ?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR ?

Wszystkie pomocne dokumenty do wypełniania ankiety takie jak, Lokalna Strategia Rozwoju czy Procedury wyboru operacji znajdują się tu

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Raportu z postępów realizacji LSR czy dokumentów Stowarzyszenia zachęcamy do kontaktu

Prosimy o wypełnienie ankiety-online do 28.01.2021 r.

Drukuj stronę