Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zwraca się do mieszkańców gmin członkowskich , tj. gm. Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Tarnowiec, a także do podmiotów działających na tym terenie, z zapytaniem czy deklarują wolę wzięcia udziału w naborze wniosków w zakresie Tworzenia inkubatorów przetwórstwa spożywczego na obszarze LGD,

WAŻNE!

Konsultacje społeczne w sprawie naborów wniosków o przyznanie pomocy planowanych w 2018 r. w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zwraca się  do mieszkańców gmin członkowskich , tj. gm. Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Tarnowiec, a także do podmiotów działających na tym terenie,  z zapytaniem czy deklarują wolę wzięcia udziału w naborze wniosków w zakresie Tworzenia inkubatorów przetwórstwa spożywczego na obszarze LGD, tj. inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 z późn. zm.)-rozporządzenie LSR.

Informacje o warunkach ubiegania się o wsparcie znajdują się tutaj

a także w Biurze Stowarzyszenia pod adresem:
ul. Szkolna 7, 38-213 Kołaczyce,                                                
e-mail: lgdnowagalicja@op.pl,
tel. 510 180 236, 515 205 894,  512 189 603

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia
do dnia 6 kwietnia 2018 r.

Jeśli nie są Państwo zainteresowani ww. naborem, prosimy o podanie informacji czy ewentualnie  jesteście Państwo zainteresowani naborem na działania w następujących zakresach:

Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD (Podejmowanie działalności gospodarczej)

Informacje o warunkach ubiegania się o wsparcie znajdują się tutaj

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD (Rozwijanie działalności gospodarczej)

Informacje o warunkach ubiegania się o wsparcie znajdują się tutaj

Zainteresowanych powyższymi działaniami prosimy również o kontakt
z Biurem Stowarzyszenia do dnia 6 kwietnia 2018 r.

Drukuj stronę