Konsultacje społeczne ws. zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji.

Zaproponowane zmiany koncentrują się na usunięciu jednego z kryteriów wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw tj. „Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji operacji dotyczących przedsiębiorczości” oraz zmiany redakcyjnej wynikającej z obowiązującej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Propozycja usunięcia tego kryterium wynika ze zmian jakie zaszły w przepisach wdrażających  LSR dot. utrzymania miejsc pracy w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.). Zmiany te są konsekwencją sytuacji epidemiologicznej związanej z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2.

Konsultacje dotyczą jedynie zmian wyszczególnionych powyżej. Proponowana wersja Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji  Znajduję się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi i sugestie do zmienionych Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji można wnosić pisemnie, w tym na adres poczty elektronicznej: lgdnowagalicja@op.pl do dnia 12.02.2021 r.

Drukuj stronę