Konsultacje społeczne ws. aktualizacji LSR

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski oraz Tarnowiec.

Informujemy, że proponowane zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, stanowiącą załącznik nr 1 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Zaproponowane zmiany koncentrują się głównie na likwidacji Przedsięwzięcia 1.1.3 „Tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego na obszarze LGD”, a co za tym idzie przesunięcia środków na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD” (podejmowanie działalności gospodarczej) oraz dostosowaniu części nazw jednostek miar wskaźników produktu i rezultatu ujętych w LSR do nazw wskaźników obowiązkowych PROW.  Proponowane powyżej zmiany są efektem przeprowadzonego naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 8/2018 oraz wcześniej przeprowadzonych konsultacji społecznych.

W wyniku w/w działań do Stowarzyszenia nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy, w ramach naboru wniosku 8/2018 oraz nie zgłosił się żaden podmiot zainteresowany tworzeniem inkubatorów przetwórstwa spożywczego, w ramach wcześniej przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Oprócz zmian polegających na przesunięciu środków finansowych, skorygowano błędy pisarskie oraz dostosowano zapisy LSR do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Poniżej zamieszczamy pełną listę zmian:

Changelog LSR v1.5:

1.  str. 8  – 1. Charakterystyka LGD/1.5 Struktura LGD/Tabela 5: dostosowano dane w tabeli do aktalnej liczby członków Stowarzyszenia,
2.  str. 37 – 5. Cele i wskaźniki/5.1 Specyfikacja celów i przedsięwzięć/Tabela 30: z tabeli usunięto Przedsięwzięcie 1.1.3 „Tworzenie inkubatrów przetwórstwa spożywczego na obszarze LGD”,
3.  str. 38 – 5. Cele i wskaźniki/5.1 Specyfikacja celów i przedsięwzięć: usunięto opis Przedsięwzięcia 1.1.3,
4.  str. 41 – 5. Cele i wskaźniki/5.3 Źródła finansowania celów/Tabela 31: z tabeli usunięto Przedsięwzięcie 1.1.3,
5.  str. 42 – 5. Cele i wskaźniki/5.4 Sposoby realizacji przedsięwzięć: usunięto opis Przedsięwzięcia 1.1.3,
6.  str. 42 – 5. Cele i wskaźniki/5.4 Sposoby realizacji przedsięwzięć: zmodyfikowano opis Przedsięwzięcia 2.1.1 „Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej”,
7.  str. 44 – 5. Cele i wskaźniki/5.5 Specyfikacja wskaźników/Tabela 32: aktualizacja danych w tabeli spowodowana usunięciem Przedsięwzięcia 1.1.3 oraz zwiększeniem wartości wskaźników spowodowanym przesunięciem środków finansowych na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD”,
8.  str. 44 – 46 – Cele i wskaźniki/5.5 Specyfikacja wskaźników/Tabela 32: zmieniono nazwy części jednostek miar przypisane do wskaźników produktu i rezultatu w celu ich dostosowania do „Obowiązkowych wskaźników PROW 2014-2020”
9.  str. 49 – 6. Sposób wyboru i oceny operacji(…)/6.3 Zasady ustalania wysokości wsparcia: dostosowano zapisy dotyczące JSFP do aktualnie obowiązucjącego prawa,
10.  str. 50 – 7. Plan działania: dostosowanie opisu Przedsięwzięcia 1.1.1 do zwiększenia przpisanej do niego kwoty,
11. str. 51 – 8. Budżet LSR: usunięto zapis dot. Przedsięwzięcia 1.1.3, zwiękoszono budżet Przedsięwzięcia 1.1.1,
12. str. 67 – Załącznik nr 3 do LSR „Plan działania”: dostosowano dane zawarte w tabeli do zmian wynikających z usunięcia Przedsięwzięcia 1.1.3 oraz zwiększenia wartości wskaźników i kwoty do Przedsięwzięcia 1.1.1,
13. str. 67 – 69 – Załącznik nr 3 do LSR „Plan działania”: zmieniono nazwy części jednostek miar przypisane do wskaźników produktu w celu ich dostosowania do „Obowiązkowych wskaźników PROW 2014-2020”.

Konsultacje dotyczą jedynie zmian wyszczególnionych powyżej. Proponowana wersja Lokalnej Strategii Rozwoju Znajduję się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres poczty elektronicznej: lgdnowagalicja@op.pl do dnia 17.08.2018 r.

Drukuj stronę