Konsultacje społeczne ws. aktualizacji LSR

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski oraz Tarnowiec.

W ramach projektowanych zmian zaproponowano zwiększenie środków finansowych na poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” do wysokości 190 000,00 €, tj. do 10 % kwoty pierwotnie przewidzianej na realizację Podziałania 19.2 (tj. 1 900 000,00 €). Zwiększone środki finansowe zostaną przeznaczone w całości na realizację projektu współpracy krajowej w realizowanego poprzez Przedsięwzięcie 2.3.1 „Realizacja współpracy krajowej oraz międzynarodowej partnerów realizujących strategie rozwoju”

Szczegółowa lista zmian oraz proponowana wersja LSR znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości. Konsultacje dotyczą jedynie zmian wyszczególnionych w załącznikach (zmiany w LSR zaznaczono kolorem żółtym).

Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres poczty elektronicznej: lgdnowagalicja@op.pl do dnia 01.12.2021 r.

Drukuj stronę