Konsultacje społeczne ws. aktualizacji LSR

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski oraz Tarnowiec.

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja przedstawia do konsultacji projekt Lokalnej Strategii Rozwoju, w ramach którego zwiększono budżet poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

W ramach projektowanych zmian zaproponowano zwiększenie środków finansowych na poddziałanie 19.2 w wysokości 545 000,00 €, w tym kwotę w wysokości 200 000,00 € na operacje realizowane w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1. Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD oraz kwotę w wysokości 345 000,00 € na operacje realizowane w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej.

W ramach zaproponowanych zmian zwiększono także budżet przewidziany na realizację poddziałania 19.4 o kwotę 65 000,00 €

W związku ze zwiększeniem środków finansowych na poszczególne przedsięwzięcia/poddziałania zwiększono odpowiednio wartość przypisanych do nich wskaźników produktu i rezultatu.

Konsultacje dotyczą jedynie zmian wyszczególnionych powyżej (zmiany zaznaczono kolorem żółtym). Proponowana wersja Lokalnej Strategii Rozwoju Znajduję się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres poczty elektronicznej: lgdnowagalicja@op.pl lub za pomocą ANKIETY ONLINE do dnia 07.06.2021 r.

Drukuj stronę