Konsultacje społeczne ws. aktualizacji LSR

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski oraz Tarnowiec.

Informujemy, że proponowane zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, stanowiącą załącznik nr 1 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Zaproponowane zmiany koncentrują się na przewalutowaniu LSR na walutę Euro a co za tym idzie wykorzystaniu środków dostępnych w ramach poddziałania 19.2  wynikających z tzw. różnicy kursowej oraz przesunięciu niewykorzystanych środków na Przedsięwzięcie 1.1.1. „Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD”.

Changelog LSR 2014-2020 v1.8 (luty 2021 r.) – Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja:

1) Cele i wskaźniki / 5.5 Specyfikacja wskaźników / Tabela 32 – Matryca logiczna dla celu ogólnego nr 1 (str. 44):

– Zwiększono wartość docelową wskaźnika oddziaływania „Wzrost inicjatyw gospodarczych, które uzyskały wsparcie za pomocą LGD” dla celu ogólnego 1 „Lokalne społeczności aktywne w tworzeniu miejsc pracy” z wartości 28 na 32.

– Zwiększono wartość docelową wskaźnika rezultatu „Liczba utworzonych miejsc pracy” dla celu szczegółowego 1.1 „Wzrost zatrudnienia poprzez tworzenie i rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD” z wartości 28 na 32.

– Zwiększono wartość docelową wskaźnika produktu „Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw” dla Przedsięwzięcia 1.1.1 „Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD” z wartości 19 na 23.

Powyższe zmiany związane są ze zwiększeniem dostępnych środków finansowych na realizację Przedsięwzięcia 1.1.1 wynikających z tzw. różnicy kursowej.

2) Cele i wskaźniki / 5.5 Specyfikacja wskaźników / Opis dot. kosztów bieżących (str. 47):

Dostosowano opis dot. budżetu przeznaczonego na koszty bieżące do zmian wynikających z przewalutowania strategii na walutę euro.

3) Plan działania / (str. 50):

Dostosowano część opisową dotyczącą kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych Przedsięwzięć do zmian wynikających z przewalutowania LSR na walutę euro oraz przesunięć środków niewykorzystanych w ramach poddziałania 19.2

4) Budżet LSR / (str. 51):

Dostosowano część opisową w związku z przewalutowaniem LSR na walutę euro.

5) Załącznik nr 3 do LSR / Plan działania (str. 67-69):

– Dostosowano Tabelę do zmian wynikających z przewalutowania LSR na walutę euro oraz rzeczywistego wykorzystania środków finansowych w poszczególnych Przedsięwzięciach.

– Dodano nową pozycję w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 w latach 2022-2023 w wysokości 123 826,79 euro (są to niewykorzystane środki finansowe przewidziane na realizację poddziałania 19.2, które powstały m.in. w wyniku tzw. różnicy kursowej), tym samym zwiększając odpowiednio wskaźnik produktu „Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw” z 19 na 23 szt.

6) Załącznik nr 4 do LSR / Budżet LSR (str. 70):

Dostosowano kwoty wyszczególnione w tabelach do zmian wynikających z przewalutowania LSR na walutę Euro oraz zmian wyszczególnionych w pkt 5.

7) Załącznik nr 5 do LSR / Opis pod Tabelą nr 1 – Plan komunikacji (str. 77)

Dostosowano opis do informacji zawartych w Załączniku nr 4 do LSR.

Konsultacje dotyczą jedynie zmian wyszczególnionych powyżej. Proponowana wersja Lokalnej Strategii Rozwoju Znajduję się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres poczty elektronicznej: lgdnowagalicja@op.pl do dnia 12.02.2021 r.

Drukuj stronę