Konsultacje społeczne ws. aktualizacji LSR

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski oraz Tarnowiec.

Informujemy, że proponowane zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, stanowiącą załącznik nr 1 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Zaproponowane zmiany koncentrują się na zwiększeniu budżetu Przedsięwzięcia 2.3.1 „Realizacja współpracy krajowej i międzynarodowej partnerów realizujących strategie rozwoju” z 2 % na 5 % kwoty określonej w § 4 ust. 1 Umowy Ramowej z dnia 23.05.2016 r. oraz przesunięciu części niewykorzystanych środków (oszczędności) w obrębie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Changelog LSR 2014-2020 v1.7 (luty-marzec 2020 r.) – Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja:

1) Cele i wskaźniki / 5.5 Specyfikacja wskaźników / Tabela 33 – Matryca logiczna dla celu ogólnego nr 2 (str. 45-46):

Zwiększono wartość docelową wskaźnika rezultatu „Liczba wydarzeń o charakterze promocyjno-informacyjnym” dla Przedsięwzięcia nr 2.3.1 z 3 na 4 oraz zmieniono wartość docelową wskaźnika produktu „Liczba zrealizowanych projektów współpracy krajowej” dla tego samego Przedsięwzięcia z wartości 1 na 2  – zmiana spowodowana zwiększeniem środków finansowych na poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” z wartości 2 % na 5 % kwoty określonej w § 4 ust. 1 Umowy Ramowej z dnia 23.05.2016 r.

2) Plan działania / (str. 50):

Dostosowana część opisową do zwiększenia kwoty przewidzianej na realizację Przedsięwzięcia 2.3.1 o 228 000,00 zł (zwiększenie budżetu przewidzianego na realizacje projektów współpracy o tzw. 3%) oraz przerzucenia niewykorzystanych środków finansowych przewidzianych na realizację Przedsięwzięć 2.1.1 oraz 2.2.1 w łącznej kwocie 20 220,68 zł na realizację Przedsięwzięcia 1.1.2, zwiększając jego budżet przewidziany na lata 2019-2021 do wysokości 1 020 220,68 zł.

3) Budżet LSR / (str. 51):

Dostosowano część opisową w związku ze zmianami wyszczególnionymi powyżej, w szczególności poprzez:

  • Zwiększenie kwoty przewidzianej na realizację poddziałania 19.3 do 380 000,00 zł.;
  • Zwiększenie kwoty przewidzianej na realizację zadań związanych z rozwojem przedsiębiorczości, które zostały wskazane w celu ogólnym I o 20 220,68 zł.;
  • Zwiększenie budżetu przedsięwzięcia 1.1.2 do kwoty 1 920 220,68 zł.;
  • Zmniejszenie kwoty przewidzianej na realizację celu ogólnego II o 20 220,68 zł.;
  • Zmniejszenie budżetu Przedsięwzięcia 2.1.1 do poziomu 3 398 090,32 zł.;
  • Zmniejszenie budżetu Przedsięwzięcia 2.2.1 do poziomu 381 689,00 zł.;

4) Załącznik nr 3 do LSR / Plan działania (str. 67-69):

Dostosowano Tabelę do zmian wynikających z zwiększenia budżetu na poddziałanie 19.3 oraz przesunięć środków niewykorzystanych w ramach poddziałania 19.2 – zmiany wyszczególnione w pkt 1 do 3.

5) Załącznik nr 4 do LSR / Budżet LSR (str. 70):

Dostosowano kwoty wyszczególnione w tabelach do zmian wyszczególnionych w pkt. 1 do 4.

Konsultacje dotyczą jedynie zmian wyszczególnionych powyżej. Proponowana wersja Lokalnej Strategii Rozwoju Znajduję się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres poczty elektronicznej: lgdnowagalicja@op.pl do dnia 10.03.2020 r.

Drukuj stronę