Konsultacje społeczne aktualizacji LSR

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski oraz Tarnowiec.

Informujemy, że proponowane zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, stanowiącą załącznik nr 1 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Zaproponowane zmiany koncentrują się głównie na likwidacji Przedsięwzięcia 1.1.3 „Tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego na obszarze LGD”, a co za tym idzie przesunięcia środków na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD” (podejmowanie działalności gospodarczej). Proponowane powyżej zmiany są efektem wcześniej przeprowadzonych konsultacji społecznych, wskutek których do Stowarzyszenia nie zgłosiły się żadne podmioty zainteresowane tworzeniem inkubatorów przetwórstwa spożywczego.

Oprócz zmian polegających na przesunięciu środków finansowych, skorygowano błędy pisarskie oraz dostosowano zapisy LSR do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Poniżej zamieszczamy pełną listę zmian:

Changelog LSR v1.5:

 1. str. 8 – 1. Charakterystyka LGD/1.5 Struktura LGD/Tabela 5: dostosowano dane w tabeli do aktualnej liczby członków Stowarzyszenia,
 2. str. 37 – 5. Cele i wskaźniki/5.1 Specyfikacja celów i przedsięwzięć/Tabela 30: z tabeli usunięto Przedsięwzięcie 1.1.3 „Tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego na obszarze LGD”,
 3. str. 38 – 5. Cele i wskaźniki/5.1 Specyfikacja celów i przedsięwzięć: usunięto opis Przedsięwzięcia 1.1.3,
 4. str. 41 – 5. Cele i wskaźniki/5.3 Źródła finansowania celów/Tabela 31: z tabeli usunięto Przedsięwzięcie 1.1.3,
 5. str. 42 – 5. Cele i wskaźniki/5.4 Sposoby realizacji przedsięwzięć: usunięto opis Przedsięwzięcia 1.1.3,
 6. str. 42 – 5. Cele i wskaźniki/5.4 Sposoby realizacji przedsięwzięć: zmodyfikowano opis Przedsięwzięcia 2.1.1 „Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej”,
 7. str. 44 – 5. Cele i wskaźniki/5.5 Specyfikacja wskaźników/Tabela 32: aktualizacja danych w tabeli spowodowana usunięciem Przedsięwzięcia 1.1.3 oraz zwiększeniem wartości wskaźników spowodowanym przesunięciem środków finansowych na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD”,
 8. str. 49 – 6. Sposób wyboru i oceny operacji(…)/6.3 Zasady ustalania wysokości wsparcia: dostosowano zapisy dotyczące JSFP do aktualnie obowiązującego prawa,
 9. str. 50 – 7. Plan działania: dostosowanie opisu Przedsięwzięcia 1.1.1 do zwiększenia przypisanej do niego kwoty,
 10. str. 50 – 7. Plan działania: usunięto opis Przedsięwzięcia 1.1.3,
 11. str. 51 – 8. Budżet LSR: usunięto zapis dot. Przedsięwzięcia 1.1.3, zwiększono budżet Przedsięwzięcia 1.1.1,
 12. str. 67 – Załącznik nr 3 do LSR „Plan działania”: dostosowano dane zawarte w tabeli do zmian wynikających z usunięcia Przedsięwzięcia 1.1.3 oraz zwiększenia wartości wskaźników i kwoty do Przedsięwzięcia 1.1.1,

Konsultacje dotyczą jedynie zmian wyszczególnionych powyżej. Proponowana wersja Lokalnej Strategii Rozwoju Znajduję się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres poczty elektronicznej: lgdnowagalicja@op.pl do dnia 24.04.2018 r.

Drukuj stronę